velikost textu

Sign Writing

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sign Writing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jitka Václavíková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
61473
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
SignWriting, notační systém, znakový jazyk, český znakový jazyk
Klíčová slova v angličtině:
SignWriting, notation system, sign language, Czech Sign Language
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce popisuje způsob fungování notačního systému SignWriting a jeho aplikaci na český znakový jazyk. SignWriting je notační systém, který umožňuje graficky zaznamenat znakové jazyky. Znakové jazyky jsou vizuálně motorické a jsou z velké části simultánní, proto musí být jejich zaznamenání odlišné od mluvených, audio orálních jazyků. Obsahují složku manuální a složky nemanuální. SignWriting umožňuje všechny složky zaznamenat pomocí grafických (ikonických) symbolů. Úvodní kapitoly popisují vznik a postupné proměny systému SignWriting a věnují se jeho základním principům a způsobu tvoření jednotlivých symbolů. Dále práce představuje konkrétní symboly pro manuální komponenty znaku – místo artikulace, tvar ruky, pohyb a kontakt a nemanuální komponenty znaku – pohyby a pozice těla, mimiku a pohyby úst, dále pak symboly pro interpunkci. Poslední kapitola je věnována využití SignWritingu ve světě a v ČR.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor's thesis examines the SignWriting notation system and its application for Czech Sign Language. SignWriting is a notation system that allows for graphical representation of sign languages. Due to the simultaneous articulation in the manual-visual modality of sign languages, sign language notation systems are very different from those used for spoken (audio-oral) languages. Sign languages contain manual and non-manual elements all of which can be represented in SignWriting using pictorial (iconic) symbols. The introductory chapters of this thesis describe the origins and progressive transformation of SignWriting, its basic principles and the method of individual symbol formation. Further, the thesis introduces specific symbols used for the manual components of signs – place of articulation, handshape, movement and body contact, non-manual components of signs – body movement and position, facial expressions and mouthing, and the use of punctuation symbols. The last chapter discusses the use of SignWriting in the Czech Republic and worldwide.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jitka Václavíková, DiS. 14.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Jitka Václavíková, DiS. 114.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jitka Václavíková, DiS. 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jitka Václavíková, DiS. 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 53 kB