velikost textu

Asistent pedagoga ve školách pro sluchově postižené v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Asistent pedagoga ve školách pro sluchově postižené v České republice
Název v angličtině:
Assistant of The Teacher at Schools for Hearing Disabled in Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Vojtová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Id práce:
61472
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osoba se sluchovou vadou, asistent pedagoga, osobní asistent, tlumočník, integrace, speciální školy
Klíčová slova v angličtině:
hearing disabled person, teacher’s assistant, personal assistant, interpreter, integration, special schools
Abstrakt:
Anotace V této bakalářské práci se zabývám legislativním ukotvením a reálným postavením asistenta pedagoga a osobního asistenta u osob se sluchovou vadou ve výchovně vzdělávacím procesu. Zaměřuji se především na pracovní náplň a spolupráci asistentů s učitelem, ale zmiňuji i další problematiku - např. odbornou kvalifikaci, možnosti dalšího vzdělávání nebo financování. Hlavní pozornost věnuji asistenci ve speciálních školách pro sluchově postižené, ale popisuji i situaci na školách běžných, kam mohou být děti / žáci / studenti se sluchovým postižením integrováni. Kromě zmíněných asistenčních pracovníků se věnuji i roli tlumočníka – jeho povinnostem ve školství, vymezení jeho pozice v legislativě či oddělení jeho role od role asistenta. V práci uvádím také stručný přehled systému českých škol pro osoby se sluchovým postižením, počty asistentů a žáků na těchto školách. Všímám si rovněž spolupráce slyšících a neslyšících pedagogických pracovníků. Součástí práce je i výzkumná část, jejímž záměrem je zachycení aktuálního stavu asistence na školách pro sluchově postižené. Výzkum byl proveden formou dotazníků určených pro asistenty pedagoga, učitele s nimi spolupracující, osobní asistenty a ředitele. Výsledky jsem se pokusila usouvztažnit s informacemi uvedenými v teoretické části práce. Klíčová slova: Osoba se sluchovou vadou, asistent pedagoga, osobní asistent, tlumočník, integrace, speciální školy.
Abstract v angličtině:
Annotation In this bachelor thesis I deal with the legislative support and real role of a teacher and a personal assistant who work with hearing disabled people. I concentrate on the teacher - assistant cooperation in the process of education. Above all, I focus on their job description. However, I also mention some other problematic aspects such as professional qualification, possibilities of further education, and funding. Main aim of my thesis is to pay attention to assistance in schools for hearing disabled students, furthermore, I describe what the situation at normal schools, where hearing disabled children / pupils / students may be integrated, is like. In addition I deal with the role of an interpreter, his/her duties at school, his/her legislative role and I try to explain the difference between an assistant and an interpreter. In the thesis I also give a short overview of a system of Czech schools for hearing disabled people and number of assistants and pupils in these schools. Moreover, I deal with the cooperation of hearing and deaf pedagogical workers. A part of my thesis is formed by a research. The aim is to record the situation at schools for hearing disabled people in the present state of affairs. The research was done in the way of questionnaires which were meant to be filled in by teachers, their assistants, personal assistants and headmasters. I tried to put the results of my research in a relationship with the theory that I have mentioned in the first part. Key words: Hearing disabled person, teacher’s assistant, personal assistant, interpreter, integration, special schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Vojtová 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Vojtová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Vojtová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 291 kB