velikost textu

Předložky v psané češtině českých neslyšících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předložky v psané češtině českých neslyšících
Název v angličtině:
Prepositions in written Czech of the Czech deafs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Helena Bartošová
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Lucie Šůchová
Konzultant:
Mgr. Marie Komorná
Id práce:
61471
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hlavním tématem bakalářské práce je problematika předložek v psané češtině českých neslyšících. V teoretické části práce jsem vymezila pojetí předložek v českém jazyce a blíže jsem se zaměřovala na třídu lokalizace, konkrétně na předložky vedle, na, nad, pod, před a mezi. Na příkladech vět z českého jazyka, českého znakového jazyka a znakované češtiny jsem předvedla vyjadřování prostorových vztahů. Zaměřila jsem se na chyby v používání předložek v psaných textech amerických neslyšících a českých neslyšících a zjistila jsem, že v obou případech mají značné problémy v jejich užívání. Následně jsem porovnávala učebnice češtiny pro žáky s vadou sluchu a učebnice češtiny pro cizince. Praktická část práce přináší nové informace o stavu psané češtiny žáků s vadou sluchu a může být základním materiálem pro bližší analýzu tohoto tématu, která by dosažené výsledky mého zkoumání prohloubila. Zde jsem zpracovala výsledky dvou výzkumů, pro které mi byli informanty žáci sedmé, osmé a deváté třídy základní školy pro sluchově postižené v Praze-Radlicích. První výzkum byl zaměřený na tvoření gramaticky správných tvarů podstatných jmen následujících po předložkách a druhý se soustředil na znalost sémantiky výše uvedených předložek. Z výsledků prvního výzkumu vyplynulo, že žáci z mého vzorku nevědí, s jakými pády se výše zmíněné předložky pojí. Proto jsou nejčastější chybou v jejich psaných textech tvary podstatných jmen s nenáležitými pádovými sufixy. Z druhého výzkumu vyplynulo, že se u žáků z mého vzorku s přibývajícím věkem sice zlepšuje znalost sémantiky předložek, ale nezlepšuje se schopnost vytvářet gramaticky správné tvary podstatných jmen, které následují po předložkách.
Abstract v angličtině:
The main topic of this bachelor work are prepositions in written Czech of Czech Deaf people. In the theoretical part of the work I have tried to define the problem of using correct prepositions in Czech language and I have focused only on the localisation category of prepositions such as a next to, on, above, in front of and between. I have shown (by examples) how Czech language, Czech sign language and Signed czech express the spatial relationships. I have focused on mistakes in using of correct prepositions in written texts of the American Deaf people and the Czech Deaf people and I have noticed that the both groups have significant problems in use of prepositions. Then I have compared czech textbooks for hearing impared pupils and for the foreign learners of Czech language. The practical part of the work brings new information about the situation of written Czech of the hearing impared pupils and could be used as a basic material for closer analysis of this topic and further research. I have worked out two researches whose results you can see in this part of the work also. My informants were pupils of the seventh, eighth and ninth grade of the primary school for the hearing impared in Prague-Radlice. The aim of the first research was to discover, whether the pupils are able to create a gramatically correct forms of nouns following the prepositions. The second research was focused on understanding of the semantics of the prepositions refered above. The results of the first research have shown that pupils in my sample group do not know, what falls of nouns follows after the prepositions given. Therefore, the most common mistake in their written texts was incorrect forms of nouns and incorrect forms of fall´s suffixes. The second research have shown that the pupils of my sample group have improved their skills in connection of their raising age and that they have had better knowledge of the semantics of prepositions. Anyway, they do not improve the ability of creating gramatically correct forms of nouns following the prepositions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Bartošová 7.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Bartošová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Helena Bartošová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Lucie Šůchová 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 35 kB