velikost textu

Makaton

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Makaton
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Vostalová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Id práce:
61470
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alternativní a augmentativní komunikace, Metody AAK, Metody AAK bez pomůcek, Makaton, slovník Makaton, porovnání znaků ČZJ a MA
Klíčová slova v angličtině:
Alternative and augmentative communication, the methods of AAC, the methods of AAC without tools, Makaton, the Makaton dictionary, comparing sings of the Czech Sign Language and Makaton
Abstrakt:
Anotace V této bakalářské práci se zabývám popisem alternativních a augmentativních forem komunikace. Zaměřuji se především na komunikační systémy, které využívají manuální aktivity. Hlavním tématem práce je Makaton, komunikační prostředek kombinující řeč a manuální znaky. V praktické části práce porovnávám znaky českého znakového jazyka se znaky českého Makatonu. Zaměřuji se na znaky Makatonu, které jsou ovlivněny českým znakovým jazykem a vznikly určitými změnami parametrů znaků ČZJ (tvar ruky, místo artikulace, pohyb, orientace dlaně atd.). Shrnuji způsoby, jakými byly znaky českého Makatonu vytvořeny a zobecňuji možné strategie při změnách parametrů znaků ČZJ. Dále uvádím kazuistiky dětí, které ke komunikaci využívají Makaton, a zkušenosti jejich rodičů, které jsem získala prostřednictvím osobního setkání a rozhovoru s maminkami těchto dětí. Klíčová slova: Alternativní a augmentativní komunikace, Metody AAK, Metody AAK bez pomůcek, Makaton, slovník Makaton, porovnání znaků ČZJ a MA.
Abstract v angličtině:
Annotation I am concerned with the description of the alternative and augmentative forms of communication in this bachelor thesis. Mainly, I am focused on the communicational systems which use manual activity. The main topic of this thesis is Makaton, the communicational means combining speech and manual signs. I compare the signs of the Czech Sign Language with the signs of Czech Makaton in the practical part of the thesis. I am focused on Makaton´s signs which are influenced by the Czech Sign Language and they were developed from the certain changes in parameters of the sings from the Czech Sign Language (the shape of the hand, the place of articulation, move, the orientation of the hand etc.). I summarize the manners how were the sings of Czech Makaton created and I generalise the potential strategies during the parameter changes in sings of the Czech Sign Language. Furthermore I present the casuistic of children who use Makaton for communication and I show their parent’s experience which I gained by the personal meeting and by interviewing mothers of these children. Key words: Alternative and augmentative communication, the methods of AAC, the methods of AAC without tools, Makaton, the Makaton dictionary, comparing sings of the Czech Sign Language and Makaton.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Vostalová 3.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Vostalová 3.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Vostalová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Vostalová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Eva Smolková 25 kB