velikost textu

Tázací výrazy v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tázací výrazy v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Interrogative expressions in Czech Sign Language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Roučová
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
61468
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tázací výraz, tázací věta/otázka, český znakový jazyk, slovník českého znakového jazyka, artikulace tázacích výrazů v českém znakovém jazyce, podoby tázacích výrazů, neslyšící lidé
Klíčová slova v angličtině:
Interrogative expression, interrogative sentence/question, Czech sign language, Czech sign language dictionary, the expression of interrogative expressions in Czech sign language, forms of interrogative expressions, the deaf.
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se soustředí na užívání tázacích výrazů v českém znakovém jazyce. Podává přehled tázacích výrazů, které byly vyexcerpovány ze slovníků českého znakového jazyka a z natočeného videomateriálu pořízeného v rámci provedeného výzkumu zaměřeného právě na užívání či neužívání vyexcerpovaných výrazů ze slovníků. Práce se zmiňuje také o tvoření tázacích vět v českém jazyce a některých cizích znakových jazycích. Součástí práce je DVD se zachycenými příklady tázacích vět v českém znakovém jazyce, které uvedli neslyšící respondenti, uživatelé českého znakového jazyka.
Abstract v angličtině:
Anotation The bachelor's thesis focuses on the useage of interrogative expressions in Czech sign language. It provides an overview of the interrogative expressions excerpted from Czech sign language dictionaries and of a video, which was made in the context of research into the use and misuse of expressions that were excerpted from dictionaries. In addition, the thesis deals with the construction of the interrogative sentences in Czech language and other foreign sign languages. Part of the thesis is a DVD which captures examples of interrogative sentences in Czech sign language as performed by deaf respondents of a survey who use Czech sign language.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Roučová 22.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Roučová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Bc. Marie Roučová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Bc. Marie Roučová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Bc. Marie Roučová 459.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Roučová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Roučová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Nováková 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 240 kB