velikost textu

Mediace v právním řádu ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediace v právním řádu ČR
Název v angličtině:
Mediation in the Legal Order of the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michal Březovják
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
61379
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediace mediátor alternativní řešení sporů
Klíčová slova v angličtině:
Mediation Mediator Alternative Dispute Resolution
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem zájmu rigorózní práce je právní úprava mediace v právním řádu České republiky. Práce se soustředí na právní úpravu mediace v netrestních věcech. Využívá analýzy účinné právní úpravy a jejího srovnání se zahraniční právní úpravou mediace na území Slovenské republiky. Dospívá k závěru, že mediace v netrestních věcech může být vykonávána i mimo režim základní právní úpravy obsažené v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Dále zjišťuje, že průběh mediace je rámcově upraven, při mediaci se hledá řešení konfliktu mezi jakýmikoli účastníky, na osobu mediátora jsou kladeny zvláštní požadavky, výkon činnosti mediátora není živností, výkon činnosti mediátora podléhá dohledu, zahájení mediace způsobuje stavení běhu promlčecích dob a prekluzivních lhůt a že využití mediace je podporováno. Na základě analýzy účinné právní úpravy a jejího srovnání se zahraniční právní úpravou bylo formulováno doporučení ke změně právní úpravy tak, aby rodinná mediace byla vykonávána jen specializovanými zapsanými mediátory, doporučení vypustit podmínku neodsouzení pro nedbalostní trestný čin jako předpoklad pro zápis do seznamu mediátorů, doporučení sjednotit zkoušky mediátora, upravit zahájení mediace při korespondenčním uzavírání smlouvy o provedení mediace, rozšířit úpravu doručování na všechny listiny zasílané mezi zapsaným mediátorem a účastníky konfliktu, stanovit vykonatelnost mediačních dohod uzavřených před zapsaným mediátorem, který je advokátem, rozšířit povinnost mlčenlivosti na všechny osoby, které se mediace účastní, po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravit stavení běhu promlčecích dob a prekluzivních lhůt přímo v zákoně o mediaci, zakotvit další odborné vzdělávání zapsaných mediátorů ve vymezeném rozsahu, upravit rámcově činnost mediačních center a stanovit možnosti sjednání mediační doložky a vliv odstoupení od smlouvy nebo neplatnosti smlouvy na ně, jsou-li v takové smlouvě obsaženy.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject-matter of the present rigorous thesis is the legal regulation of mediation in the Czech law. The thesis focuses on the legal regulation of mediation in non-criminal cases. It is based on an analysis of the effective legal regulation and its comparison with foreign legislation on mediation on the territory of the Slovak Republic. It concludes that mediation in non-criminal cases can be performed even outside the mode of basic rules contained in Act No. 202/2012 Sb. (Coll.), on mediation and alterations to some acts (Mediation Act). Furthermore, it ascertains that the mediation process is generally regulated, mediation seeks solution to a dispute between any parties, specific requirements are imposed on the mediator, the undertaking of mediation is not a trade, the undertaking of mediation is subject to supervision, the initiation of the mediation process suspends limitation and lapse periods and that the use of mediation is encouraged. On the basis of the analysis of effective legislation on mediation and its comparison with foreign legislation, several recommendations to alter the legislation were made, a recommendation that family mediation should be performed by specialized, registered mediators, a recommendation to omit the condition of lack of conviction for negligent crime as a pre-requisite for registration in the list of mediators, a recommendation to harmonize exams for mediators, to regulate the initiation of mediation in case of the correspondence method of mediation agreement conclusion, to extend the regulation of service to all documents sent by and between the registered mediator and parties to the dispute, to determine the enforcement of agreements resulting from mediation concluded before registered mediator, who is an attorney-at- law, to extend the obligation of secrecy to any person participating in the mediation process, and after Act No. 89/2012 Sb. (Coll.), Civil Code, becomes effective, to regulate the suspension of limitation and lapse periods directly in the Mediation Act, to enshrine further education of registered mediators in the stipulated scope, to regulate generally the activity of mediation centers and to determine the options of negotiating mediation clauses and the influence of withdrawal from agreement or invalidity of agreement on them if they are included in such agreement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michal Březovják 612 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michal Březovják 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michal Březovják 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 181 kB