velikost textu

Kategorie rodu v češtině českých neslyšících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kategorie rodu v češtině českých neslyšících
Název v angličtině:
Category of gender in Czech language used by the Czech deaf
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Wagnerová
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
61208
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (N7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hlavním tématem diplomové práce je problematika jmenného rodu v psané češtině českých neslyšících. Autorka se nejdříve kontrastivně zaměřuje na výskyt kategorie jmenného rodu v češtině a v českém znakovém jazyce. V českém znakovém jazyce gramatická kategorie jmenného rodu neexistuje. Zabývá se také srovnáváním zpracování problematiky kategorie jmenného rodu ve třech typech učebnicích: v učebnicích českého jazyka pro základní školy (pro slyšící populaci), pro neslyšící a pro cizince učící se český jazyk. Pro neslyšící jsou nejvhodnější učebnice zpracované na podobném principu jako učebnice pro cizince a výukové CD-ROMy s českým znakovým jazykem. Další část práce je věnována rozboru dotazníku zaměřeném na znalost jmenného rodu u podstatných jmen a na tvoření správných rodových koncovek přídavných jmen, zájmen, číslovek a sloves ve spojení s podstatnými jmény; některé úkoly byly pro informaci zaměřeny také na skloňování. Dotazník vyplňovali slyšící respondenti ve věku 11 až 12 let a dospělí neslyšící respondenti. Slyšící respondenti (1,4 % chyb) byli ve vyplňování dotazníků úspěšnější než neslyšící (28,9 % chyb). Uvádí se zde také přehled chyb nesouvisejících s kategorií jmenného rodu, které se objevily ve výsledcích neslyšících respondentů. Poslední část práce je zaměřena na hledání příčin chyb v textech neslyšících.
Abstract v angličtině:
The main topic of the diploma thesis is the problem of nominal gender in written Czech language used by the Czech deaf. At the beginning the author focuses on the contrasts of the nominal gender usage in the Czech language and in the Czech Sign Language. In the Czech Sign Language the gramatical category of the nominal gender does not exist. The author also compares the processing of the nominal gender problems in three types of textbooks: in textbooks of the Czech language for primary schools (for the hearing population), for the deaf and for the foreigners learning the Czech language. The most convenient for the deaf are the books elaborated on the similar principle as the textbooks for the foreigners and the CD-ROMs containing the Czech Sign Language. The next part of the diploma thesis is dedicated to the questionnaires analysis. The questionnaires are focused on the nominal gender knowledge and on the creating of the correct forms of gender endings of the adjectives, pronouns, numerals and verbs in connection with the nouns; some questions were for an informative purpose focused also on inflection. The questionnaires were filled in by hearing informants aged from 11 to 12 and the deaf adult informants. The hearing informants (1,4 % wrong) were more successful in the questionnaires than the deaf (28,9 % wrong). The list of the errors which are not related to the nominal gender category and which appeared in the results of the deaf is also presented. The last part of the diploma thesis is focused on the searching of the reasons for making mistakes in the texts of the deaf. PDF
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Wagnerová 1.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Wagnerová 615 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Wagnerová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Wagnerová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 129 kB