velikost textu

Učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních školách pro sluchově postižené - návrh multimediální pomůcky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních školách pro sluchově postižené - návrh multimediální pomůcky
Název v angličtině:
Tools for teaching geography at primary schools for the deaf - a proposal of a multimedia tool
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lenka Drozdová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
61206
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je navrhnout multimediální pomůcku pro oblast obecného zeměpisu pro žáky základních škol pro sluchově postižené. Při zpracování návrhu multimediální pomůcky se zaměřím především na vizuální (grafickou) stránku, grafické uspořádání prostoru, interaktivitu a učební text jedné ze tří kapitol – 2. kapitoly Země – naše planeta. Ukázka návrhu je instalována na DVD a je přílohou bakalářské práce. Úvodní část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku vyučovacího předmětu Zeměpis co je jeho obsahem a cílem, zvláště pak zeměpisu obecného (fyzického). Podrobněji se budu zabývat jeho zařazením do nových kurikulárních dokumentů, které se řídí podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu. V další části stručně nastíním problematiku a specifika vzdělávání dětí se sluchovou vadou, zejména to, s jakými problémy se potýkají ve výchovně-vzdělávacím procesu. Další část mé práce je věnována učebnicím. Nejprve pohovořím o učebnicích obecně, jaká je jejich funkce a z jakého pohledu lze na učebnice nahlížet. Podrobněji se zamýšlím, jaké výhody s sebou mohou přinášet i jiné typy učebnic než učebnice tištěné, konkrétně učebnice multimediální a nad jejich využitím ve výuce žáků se sluchovou vadou. Poslední část je věnována samotnému návrhu kapitoly Země – naše planeta. V návrhu jsem se snažila o maximální vizualizaci této učební látky a její zprostředkování žákům poutavějším způsobem.
Abstract v angličtině:
The goal of my bachelor thesis is to make a design of a multimedia device on general geography for deaf and hard of hearing pupils at primary schools. I focus above all on visual (graphic) design of the multimedia device, its organization and facilities and its interactivity. I describe in details one of the three chapters, the device should contain, the second chapter “The Earth - our planet” for illustration. DVD with this chapter demostration is attached to the thesis. The introductory part of the thesis brings general characteristics of the school subject “geography” (i.e. its content and objectives). I focus on its inclusion to the new curriculum documents, which follow the Framework educational program for primary schools. In the following section, I briefly outline the issues of the deaf education, in particular, what challenges deaf and hard of hearing pupils face within learning process. Next part of my thesis is devoted to textbooks content description. First of all, I describe textbooks in general. Then, I reflect in detail, what benefits have other types of textbooks comparing to paper ones. I focus on multimedia textbooks and their use in deaf education. The last part focuses on the chapter “Earth - our planet” description. In the draft, I tried to visualize the maximum of the learning substance and concentrated on its mediation to pupils with more gripping way.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Drozdová 1.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Lenka Drozdová 3.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Drozdová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Drozdová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 115 kB