velikost textu

Teorie ekologické modernizace - fakta a souvislosti. Historická perspektiva, podmínky a limity neoliberálního konceptu udržitelnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie ekologické modernizace - fakta a souvislosti. Historická perspektiva, podmínky a limity neoliberálního konceptu udržitelnosti
Název v angličtině:
Ecological modernization theory - facts and context. Historical perspective, conditions and limits of the neoliberal sustainability concept
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Oharková
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Arnošt Novák
Oponent:
PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
Id práce:
61089
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Sociální a kulturní ekologie (SKE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekologická modernizace, industrializace, kapitalismus, ochrana životního prostředí, technologie, environmentální inovace, věda, pokrok
Klíčová slova v angličtině:
ecological modernization, industrialization, capitalism, environmental protection, technologies, environmental innovation, science, progress
Abstrakt:
Teorie ekologické modernizace - fakta a souvislosti. Historická perspektiva, podmínky a limity neoliberálního konceptu udržitelnosti Anotace: Práce se zabývá syntézou myšlenek teorie ekologické modernizace, která se rozvíjí od 80. let 20. století zejména v zemích západní Evropy a jejíž ambicí je vysvětlit, interpretovat a navrhovat environmentální reformy v prostředí kapitalismu, industrializace a globalizace. Teorie ekologické modernizace vyjadřuje názor, že neustálý industriální rozvoj nevede nevyhnutelně k degradaci životního prostředí, ale naopak přináší nejlepší možnou cestu z environmentální krize. Přestože je teorie ekologické modernizace poměrně mladým konceptem, během prvních třiceti let své existence se značně rozšířila a diverzifikovala, získala nespočet zastánců i odpůrců, vyprovokovala množství debat a podnítila vznik mnoha empirických výzkumů. Tento rozvoj měl však kromě nových poznatků za následek také určité rozmělnění teorie ekologické modernizace, která se tímto stala nepřehlednou, nejasnou a rozporuplnou. Tato diplomová práce se pokouší dát teorii ekologické modernizace určitý rámec, upřesnit nejen její hlavní myšlenky a cíle, ale také kontext a podmínky nutné k její životaschopnosti. Zároveň je zde poukázáno na limity teorie ekologické modernizace z hlediska kritiky některých z podmínek, které tato teorie vyžaduje. Klíčové pojmy: ekologická modernizace, industrializace, kapitalismus, ochrana životního prostředí, technologie, environmentální inovace, věda, pokrok
Abstract v angličtině:
Ecological modernization theory - facts and context. Historical perspective, conditions and limits of the neoliberal sustainability koncept Annotation: This diploma thesis deals with the synthesis of ideas of ecological modernization theory, which has been developing since the 80’s of the 20th century particularly in Western Europe. The ecological modernization theory wants to explain, interpret and propose environmental reforms in conjunction with continued economical growth, industrial development and globalization. The ecological modernization theory argues that a continuous industrial development does not lead inevitably to environmental degradation, but rather provides the best possible way out of the environmental crisis. Although the ecological modernization theory is a relatively young concept, during the first thirty years of its existence has greatly expanded and diversified, gained countless supporters and opponents, provoked a number of debates and inspired many empirical studies. This development, however, has led not only to new findings but also resulted in a dilution of the ecological modernization theory, which thereby has become confusing, vague and inconsistent. This thesis attempts to give a framework to the ecological modernization theory to specify not only its main ideas and goals, but also the context and conditions necessary for its viability. This paper will also critically discuss the limits of the ecological modernization in the light of criticism of some of the conditions that the theory requires. Klíčové pojmy: ekologická modernizace, industrializace, kapitalismus, ochrana životního prostředí, technologie, environmentální inovace, věda, pokrok Keywords: ecological modernization, industrialization, capitalism, environmental protection, technologies, environmental innovation, science, progress
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Oharková 565 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Oharková 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Oharková 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Arnošt Novák 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivan Rynda 17 kB