velikost textu

Právna fikcia exteritoriality miestností misie ako obsolétna teória medzinárodného práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právna fikcia exteritoriality miestností misie ako obsolétna teória medzinárodného práva
Název v angličtině:
The Legal Fiction of Exterritoriality of the Premises of the Mission as an Obsolete Theory of the International Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Surgoš
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Oponent:
JUDr. Milan Beránek
Id práce:
60878
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ZÁVER Cieom tejto rigoróznej práce bolo v rozpore s argumentáciou Najvyššieho súdu v Rozsudku preukáza, že status miestností misie de lege lata na exteritoriálnej teórii nestojí a táto z pohadu moderného medzinárodného práva nie je relevantnou. Závery nášho výskumu, ktorý tejto práci predchádzal, možno zhrnú ako je uvedené nižšie. Miestnosti misie, Rozsudkom ponímané ako „zastupiteský úrad“, tvoria len súas vecného substrátu diplomatickej misie, preto tieto per se nemožno stotožova s diplomatickou misiou ako štátnym orgánom vysielajúceho štátu. Akýkovek právny vzah vysielajúceho štátu k miestnostiam misie (napr. vlastnícke právo, nájom) je de iure len súkromnoprávnym vzahom, v dôsledku oho tento smerom k nim nezakladá prevod územnej suverenity, resp. nepredstavuje právny základ na výkon územnej výsosti. Historickým vývojom inštitucionalizácie miestností misie tieto prešli od obchodných k exemplifikatívne vymedzeným politickým úelom, ktorých výluné napřanie predstavuje ich pojmový znak sine qua non557. Slobodný výkon diplomatických funkcií bol od ich vzniku podmienený katalógom príslušných diplomatických výsad a imunít. V dôsledku nevyhnutného udržania konzistencie s konceptom teritoriálnej delimitácie moci, zdôvodnenie týchto bolo postavené na fikcii, poda ktorej diplomat akoby neopúšal svoju rodnú vlas a následne zostával i naalej podriadený moci svojho územného suveréna. Základy tejto konštrukcie však mali výlune personálny charakter, a preto snahy diplomatickej praxe rozšíri túto o teritoriálny rozmer vyvolávali od svojich poiatkov právny konflikt. Subsumpcia tu spáchaných zloinov pod miestny právny poriadok, odmietnutie tzv. diplomatického azylu, i v neposlednom rade rozvoj právnej vedy a justifikácia diplomatických výsad a imunít tzv. funknou nevyhnutnosou viedli k tomu, že právna fikcia exteritoriality ako nepotrebná, zavádzajúca i dokonca nebezpeená bola internacionalistickou doktrínou odsunutá558. Pramene moderného medzinárodného práva, in concerto, medzinárodná obyaj, medzinárodné zmluvy, medzinárodnoprávna doktrína a judikatúra Medzinárodného súdneho dvora exteritoriálnu teóriu nereflektujú a spolone s vnútroštátnym súdnictvom - post hoc vo vzahu k Rozsudku vynímajúc Slovenskú republiku - preferujú koncept 557 Pozri supra, kapitola I. 558 Pozri supra, kapitola II. 103 tzv. nedotknutenosti. V súlade s týmto preto možno skonštatova, že miestnosti misie de lege lata tvoria štátne územie prijímajúceho štátu, sú podriadené legislatíve tohto štátu, avšak - pokia vysielajúci štát nesúhlasí inak - ex conventione, v rozsahu nevyhnutnom pre legitímny výkon diplomatických funkcií, sú exemptované spod realizácie jeho výkonnej a súdnej moci559. Vo vzahu k samotnej exteritoriálnej fikcii zastávame názor, že - odhliadnuc od materiálnych prameov (tla, televízia) – tento mýtus sa v slovenskej právnickej obci šíri prostredníctvom nieoho, o nazývame syndróm unius libri. Poukázali sme minimálne na dve domáce uebnice medzinárodného práva, ktoré i už výslovne alebo simplifikáciou uvedeného problému majú tendenciu vyvoláva nesprávne právne úsudky560. Pritom poda Adaira, rozhodnutia súdov sú len odrazom názorov prítomných vo chvíli, ke sa tieto vynášajú561. Veríme, že táto práca bude vyššie uvedenému populárnemu presvedeniu dôstojným oponentom a pri najbližšom spore à la Rozsudok napomôže sprítomni názor, že exteritorialita „zastupiteských úradov“ je (nielen) na Slovensku (už) minulosou. 559 Pozri supra, kapitola III. a kapitola IV. 560 Pozri supra, kapitola II., podkapitola 2.4. 561 Porov. ADAIR, op. cit., s. 2. 104
Abstract v angličtině:
RESUMÉ SURGOŠ, T. The Legal Fiction of Exterritoriality of the Premises of the Mission as an Obsolete Theory of the International Law. State Doctoral Examination Thesis. Charles University in Prague, Faculty of Law, Department of International Law, 2009, 125 p. This State Doctoral Examination Thesis confronts the Supreme Court of the Slovak Republic decision of December 12, 2006, case No. 5Obdo/41/2004, which adopted the legal fiction of exterritoriality of embassy premises through the sources of International Law. By means of critical examination of the international custom, the international treaties, the international legal doctrine and the decisions of the International Court of Justice, the author finds that, contrary to popular opinion, the premises of the mission de lege lata form part of the territory of the receiving state and, accordingly, are subject to the legislation of the very same state. However, that same premises are ex conventione exempt from the execution of the local executive or judicial power therein as far as any legitimate performace of the diplomatic functions is concerned, unless agreed otherwise by the sending state. Also, the thesis deals with the characteristics of the premises of the mission, as well as of the exterritorial fiction per se, including the possible cause of popularity and the consequences of strict application of the latter. Based on analysis of the case law of the sixteen states, the author concludes that having considered the fiction of exterritoriality to be obsolete the absolute majority of courts world-wide decided parallel cases indentically, however, diametrically opposed to the decision rendered by the Slovak Supreme Court. Keywords: Exterritoriality; Inviolability; Premises of the Mission 115
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Surgoš 851 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Surgoš 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Surgoš 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Milan Beránek 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB