velikost textu

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality
Název v angličtině:
Application of the coaching method in the field of employee development considering the factor of quality
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Bláhová - Langrová, Ph.D.
Vedoucí:
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
Oponenti:
PhDr. Helena Jarošová
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
60868
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANDR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
8. 7. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Žijeme v době charakterizované změnou. Změnou, která je hybatelem nejen světa okolo nás, ale i nás samých. Dopadá intenzivně i na fungování a běh organizací, oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců nevyjímaje. Aby byly organizace životaschopné a udržely se v sílícím konkurenčním prostředí trhu, musí na tyto změny adekvátně reagovat. Otázku, jak se jim to daří, co nového to do oblasti řízení lidských zdrojů a především vzdělávání a rozvoje přináší, jaké potřeby a nové situace to vyvolává a jak jsou organizace schopné na všechny popsané výzvy reagovat, jsem si kladla na začátku i v průběhu psaní předkládané disertační práce. Mým cílem je představit koučování jako jednu z cest rozvoje a nabídnout ucelený pohled na tuto metodu a její zařazení v rámci vzdělávání a rozvoje v organizacích. To mi umožňuje spojit nejen teoretický zájem, ale provázat ho s poznatky z vlastní praxe v této oblasti, současně představit konkrétní příklady nastavení koučování v organizacích v České republice, prozkoumat kvalitu a úspěšnost aplikace koučování a zhodnotit aktuální stav dle definovaných kritérií. Vzhledem k zasazení tématu do kontextu organizací jsem využila hledisko kvality, které se v různých souvislostech a své šíři prolíná zpracováním předkládané práce. Je aplikováno jak na oblast vzdělávání, tak na problematiku koučování. Kromě hledání přínosu pro organizace, jako zadavatele vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, sleduji i měřítka kvality jedinců, kteří jsou interními zákazníky a hodnotí převážně přínosy pro vlastní rozvoj.
Abstract v angličtině:
The period we live in is characterized by change. Not only does this change affect the world around us, but also our very selves. It also has impact on functioning and general run of organizations including the field of employee education and development. It is necessary for organizations to be viable and able to withstand growing competition in the market environment to adequately react to these changes. At the beginning, but also in the course of writing of the presented doctoral thesis, I asked myself a question, how the organizations are able to cope with the mentioned problems, what innovations does this process bring to the field of human resources and more importantly education and development management, what needs and new situations does it bring about and how are the organizations able to react to all the described challenges. My goal is to introduce coaching as one of the ways of development and to offer self-contained view on this method and its implementation in the framework of education and development in organizations. This allows me to link together theoretical concern with my own practical experience in this field and at the same time to introduce concrete examples of coaching adjustment in organizations in the Czech Republic, to explore quality and the rate of success of coaching use and to evaluate current state according to defined standards. In view of the fact that the theme of this thesis is put into context of organizations I utilized an approach based on the factor of quality. This theme appears to be crucial in many contexts and pursued in the course of the presented thesis. Viewpoint of benefit is applied on both education field and couching problems. Besides benefits for organizations farming out education and development orders to train their employees, I also try to observe standards of quality developed by individuals, who are internal customers, and who first of all appraise benefits for their own development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Bláhová - Langrová, Ph.D. 1.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Bláhová - Langrová, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Bláhová - Langrová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Bláhová - Langrová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Jarošová 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 286 kB