text size

Analýza vybraných přírodních látek moderními separačními metodami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Analýza vybraných přírodních látek moderními separačními metodami
Titile (in english):
Analysis of selected natural compounds by modern separation methods
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Ivana Citová
Supervisor:
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Opponents:
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
Prof.RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
Thesis Id:
60773
Faculty:
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (FaF)
Department:
Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Study programm:
Pharmacy (P5206)
Study branch:
Drug Control (DKL)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
04/07/2008
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
6 Shrnutí Předložená disertační práce se věnuje širokému tématu analýzy vybraných přírodních látek pomocí moderních separačních metod, které je prezentováno z několika různých pohledů. První pohled zahrnuje teoretické informace o studovaných přírodních látkách, zastoupených hlavně antioxidanty. Nejprve je pojednáno o vzniku volných radikálů a oxidačního stresu v organismu, následně jsou nastíněny funkce antioxidantů a možnosti antioxidační terapie. Ve skupině přírodních látek s antioxidační aktivitou, které byly v rámci disertační práce analyticky hodnoceny, jsou postupně charakterizovány biologické a fyzikálně-chemické vlastnosti fenolických kyselin, vitamínů A a E a vícenenasycených mastných kyselin. Současně jsou u každé skupiny látek shrnuty možnosti analytického postupu pro jejich stanovení v různých matricích. Analyty, které vybočují ze zařazení mezi antioxidanty, jsou obsahové látky hořce žlutého. Jejich farmakologické účinky, praktické využití v terapii a také způsoby analytického hodnocení jsou pojednány v poslední kapitole teoretické části věnované studovaným látkám. Na problematiku analýzy těchto látek je možno také nahlížet z druhého pohledu – skrze představení použitých separačních technik a shrnutí jejich základních principů. Teoretická část věnovaná moderním separačním metodám obsahuje důležité informace o plynové chromatografii, spojení SPME-GC, Ultra účinné kapalinové chromatografii, hmotnostní spektrometrii a kapilární elektroforéze. Třetí hledisko se týká již vlastní experimentální práce a dílčích úkolů věnujících se analýze vybraných látek. Jako první je prezentován projekt zabývající se analýzou fenolických kyselin ve formě chloroformiátových derivátů pomocí SPME-GC. Vyvinutá metoda byla publikována v časopise Analytica Chimica Acta a plný text článku je uveden v kapitole 5.3 (Příloha 1). V další části je plynová chromatografie využita pro stanovení obsahu mastných kyselin v doplňcích stravy – želatinových kapslích s rybím olejem. Výsledky byly prezentovány formou plakátového sdělení, které je uvedeno v kapitole 5.10 (Příloha 8). Tento projekt tématicky navazoval na diplomovou práci, která se týkala GC analýzy sterolů a mastných kyselin v olejích z vlašských a lískových ořechů, a jejíž výsledky byly publikovány v časopise European Food and Research Technology (kapitola 5.4, Příloha 2). 170 Kapalinová chromatografie, konkrétně moderní technika UPLC byla využita pro následující úkol – vývoj a validaci metody pro stanovení vitamínu A (retinolu) a E (α-tokoferolu) v lidském séru. Vyvinutá metoda byla porovnána s postupy využívající klasickou HPLC s částicovou a monolitní kolonou v publikaci v časopise Analytical and Bioanalytical Chemistry, která je uvedena v kapitole 5.4 (Příloha 2). Rozšíření spektra hodnocených vitamínů o kyselinu retinovou a γ- a δ- tokoferol bylo předmětem dalšího experimentu, který spočíval v separaci těchto pěti látek pomocí UPLC ve spojení s hmotnostně-spektrometrickou detekcí. Dosažené výsledky byly prezentovány ve dvou plakátových sděleních, které jsou k nahlédnutí v kapitolách 5.11 a 5.13 (Přílohy 9 a 11). Poslední řešené téma zahrnuje stanovení gentisinu, isogentisinu a amarogentinu v hořci žlutém pomocí kapilární elektroforézy. Této problematice jsem se věnovala na studijní stáži na univerzitě v Innsbrucku a výsledkem je publikovaný článek v časopise Journal of Separation Science, jehož plný text je uveden v kapitole 5.6 (Příloha 4).
Abstract:
7 Summary The presented dissertation thesis deals with an extensive topic of natural compounds analysis by the means of modern separation techniques described from different points of view. Firstly, theoretical information about studied natural compounds (mainly antioxidants) has been summarized including characterization of the mechanism of free radicals formation and development of oxidative stress in human organism. Furthermore, the function of antioxidants and key roles of antioxidant therapy have also been discussed. Within the analyzed antioxidants, biological and physicochemical properties of phenolic acids, vitamins A and E and polyunsaturated fatty acids are described. Concurrently, known and published analytical procedures applied on each group of compounds are summarized. Besides antioxidants, content substances of yellow gentian (dried roots of Gentiana lutea) have been analyzed. Information about gentian pharmacological action, its practical utilization in therapy and ways of analytical determination represents the last chapter of theoretical part dealing with the studied compounds. The second point of view comprises characterization of individual separation techniques used in the thesis. Basic principles of gas chromatography (GC), solid phase microextraction connected to GC (SPME-GC), Ultra performance liquid chromatography (UPLC), mass spectrometry (MS) and capillary electrophoresis (CE) are summarized in the second part of thesis theory. Third point of view includes experimental work and particular projects dealing with the analysis of studied compounds. Analysis of chloroformate derivatives of phenolic acids by the means of SPME-GC is firstly presented. Developed method was published in Analytica Chimica Acta magazine, the full text is listed in Chapter 5.3. Furthermore, gas chromatography was utilized for determination of fatty acids in nutraceuticals containing encapsulated fish oil. Results were presented in a form of a poster that is stated in Chapter 5.10. UPLC, a modern representative of liquid chromatography, was used for development and validation of a novel method for simultaneous determination of vitamin A (retinol) and vitamin E (α-tocopherol) in human serum. The developed assay was compared with an HPLC method using particulate and monolithic columns within a publication in Analytical and Bioanalytical Chemistry magazine (See Chapter 5.4). Another experiment comprised UPLC-MS separation of more 172 complex mixture of vitamins A and E containing retinol, retinoic acid, α-, γ- and δ- tocopherol. The achieved results were presented as two posters that are also stated in Chapters 5.11and 5.13. The last topic comprised determination of gentisin, isogentisin and amarogentin in yellow gentian by capillary electrophoresis. This project was studied during a study stage at the University of Innsbruck. As a result a short communication was published in the Journal of Separation Science. The full text is listed in Chapter 5.6.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Ivana Citová 7.88 MB
Download Abstract in czech Mgr. Ivana Citová 152 kB
Download Abstract in english Mgr. Ivana Citová 89 kB
Download Supervisor's review Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 124 kB
Download Opponent's review prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 78 kB
Download Opponent's review Prof.RNDr. Rolf Karlíček, DrSc. 744 kB