velikost textu

Adherence k farmakologické léčbě idiopatických střevních zánětů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adherence k farmakologické léčbě idiopatických střevních zánětů
Název v angličtině:
Adherence to pharmacotherapy by idiopathic inflammatory bowel diseases
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Červený
Školitel:
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Oponenti:
Prof.MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
Id práce:
60701
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Klinická farmacie (DKF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cíl práce Cílem této práce byla analýza adherence k farmakoterapii idiopatických strevních zánetu v populaci pacientu v Ceské republice a analýza množství a charakteru potenciálních lékových interakcí v medikacích techto pacientu. Cílem naší práce bylo : 1. analyzovat adherenci k farmakoterapii idiopatických strevních zánetu: o ve skupine pacientu Gastroenterologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze o ve skupine pacientu evidovaných v gastroenterologických ambulancích v Ceské republice 2. analyzovat výskyt potenciálních lékových interakcí v medikacích pacientu s idiopatickými strevními zánety Dílcí výsledky 1. Adherence k farmakoterapii idiopatických strevních zánetu ve skupine pacientu Gastroenterologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Do studie bylo zahrnuto celkem 177 pacientu (84 mužu, 93 žen, 117 CD, 60 UC). S pacienty byl proveden rozhovor ve kterém zhodnotili svoji adherenci k lécbe. Od 47 pacientu z této skupiny, lécených mesalazinem, byl odebrán vzorek moci pro HPLC stanovení prítomnosti 5-ASA. Data byla zpracována metodami frekvencní analýzy a faktorovou analýzou. 18,6 % pacientu minimálne jednou behem lécby samovolne prerušilo lécbu. Svévolné snižování predepsaných dávek bylo udáno 18 % pacientu. 14,7 % pacientu príležitostne nedoplní další balení lécivých prípravku vcas. Nebyly zjišteny statisticky významné rozdíly v non-adherenci k lécbe mezi muži a ženami, typem choroby, prodelaným operacním zákrokem, rodinným stavem a kuráky a nekuráky a ostatními demografickými údaji. 38,4 % pacientu udalo nechtenou non-adherenci k lécbe (zapomínání dávek léciv). Ve skupine 47 pacientu s odberem vzorku moci nebyla v 6 prípadech (12,7 %) detekována prítomnost mesalazinu. - 83 - Zpracováním dat faktorovou analýzou bylo prokázáno, že non-adherentní pacianti mají vyšší aktivitu choroby. Na adherenci k lécbe mají mimo jiné negativní vliv nežádoucí úcinky léciv. Adherence k lécbe se zdá být silne ovlivnena též informovaností pacientu o chorobe a užívaných lécích. 2. Analýza adherence k farmakoterapii idiopatických strevních zánetu v Ceské republice Do této studie bylo zahrnuto celkem 369 pacientu s diagnózou idiopatického strevního zánetu, evidovaných v deseti gastroenterologických ambulancích v ruzných cástech Ceské Republiky (200 mužu, 196 žen, 210 CD, 186 UC). Pacienti behem jedné návštevy gastroenterologické ambulance vyplnili dotazník, ve kterém zhodnotili svoji adherenci k lécbe. Data byla zpracována metodami frekvencní analýzy a faktorovou analýzou. 12 % pacientu udalo, že minimálne jednou bez vedomí ošetrujícího gastroenterologa prerušili lécbu. Svévolné snižování predepsaných dávek lécivých prípravku bylo udáno 19 % pacientu. 11 % pacientu príležitostne nedoplní další balení lécivých prípravku vcas. Nebyly zjišteny statisticky významné rozdíly v non-adherenci k lécbe mezi muži a ženami, typem choroby, prodelaným operacním zákrokem, rodinným stavem a kuráky a nekuráky a ostatními demografickými údaji. 42 % pacientu udalo nechtenou non-adherenci k lécbe (zapomínání dávek léciv). Faktorovou analýzou bylo prokázáno, že non-adherence k lécbe je v pozitivní korelaci s aktivitou choroby. 3. Analýza potenciálních lékových interakcí v medikacích pacientu s ISZ Kompletní farmakoterapie (lécivé prípravky na lékarský predpis predepsané gastroenterologem i ostatními lékari, volne prodejné lécivé prípravky a potravní doplnky) 573 pacientu zahrnutých do predchozích dvou studií adherence (284 mužu, 289 žen, 327 CD, 246 UC) bylo zanalyzováno softwarem Thomson MICROMEDEX DRUG - REAX® System. Všechny identifikované lékové interakce byly brány jako potenciální. Není známo, zda exponovanému pacientovi zpusobily komplikace. Pocet lécivých prípravku na lékarský predpis se zvyšuje s vekem pacienta. V testovaném souboru bylo 53 pacientu (9,2 %) vystaveno minimálne jedné potenciální lékové interakci. Celkem bylo identifikováno 81 potenciálních lékových interakcí všech stupnu závažnosti. 8 (9,8 %) z nich bylo klasifikováno jako „málo závažné“, 52 (64,3 %) jako „stredne závažné“ a 21 (25,9 %) bylo klasifikováno jako „závažné“. Výskyt lékových interakcí klasifikovaných jako „závažné“ se zvyšuje s vekem pacienta. - 84 - Ve skupine „závažných“ lékových interakcí prevládala kombinace inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu a kalium šetrících diuretik. Tato kombinace muže zpusobit závažnou hyperkalémii. Mezi „stredne závažnými“ interakcemi prevládala kombinace prípravku obsahujících železo a inhibitoru protonové pumpy omeprazolu, která muže podstatne omezit vstrebávání železa. Záver práce Pokud se nedostavuje ocekávaný klinický efekt terapie, mel by ošetrující lékar zamerit svoji pozornost mimo jiné i na to, zda je dostatecná adherence pacienta k lécbe. V prípade terapie idiopatických strevních zánetu jsme prokázali, že non-adherence je jevem pomerne rozšíreným. Krome poznatku o nejcastejších duvodech pacientu k nonadherentnímu chování jsme dospeli i ke zjištení, že non-adherence v testované skupine je spojená s vyšší aktivitou choroby. Toto bylo faktorovou analýzou prokázáno v obou studiích adherence k lécbe ISZ. Vedomé zásahy pacientu do farmakoterapie jsou z podstatné cásti zpusobeny i výskytem nežádoucích úcinku léciv. Adherence obecne se zdá být silne ovlivnena informovaností pacientu o chorobe a užívaných lécivých prípravcích. Na míste je tedy otázka optimální edukace pacientu. V medikacích pacientu s IBD jsou rozšíreny i potenciální lékové interakce. Minimálne jedné byl vystaven témer každý desátý pacient z testovaného souboru. Proto by zdravotnictí pracovníci meli být v problematice lékových interakcí a jejich rešení intenzivne vzdeláváni.
Abstract v angličtině:
Aim of the work The aim of the work was to analyze patient’s adherence (compliance) to the pharmacotherapy of inflammatory bowel disease in Czech Republic, as well as to analyze quantity and character of potential drug interactions in medications of the tested kohort. Our aims were : 1. to analyze adherence to pharmacotherapy of IBD: o in the patients cohort followed up in the single IBD Unit (Gastroenterological Centre, the 4th Medical Department, Prague) o in the patients cohort followed up in a few gastroenterological ambulancies in the Czech Republic 2. to analyze potential drug interactions in medications of IBD patients Results 1. Adherence to pharmacotherapy of IBD in the patients cohort followed up in the single IBD Unit (Gastroenterological Centre of the 4th Medical department, Prague) 177 patients were enrolled in the study (84 male, 93 female, 117 CD, 60 UC). The patients evaluated their adherence to the pharmacological treatment in an interview. From 47 patients, treated by mesalazine, the urine sample for HPLC analysis of mesalazine was taken. The data was processed by descriptive statistics and factor analysis. 18.6 % of patients admitted they minimally once in the past voluntarily discontinuated their treatment, without their gastroenterologist’s consent. A voluntary lowering of the prescribed doses was stated by 18 % of patients. 14.7 % of patients occasionally do not refill their medication in time. There were founded no statistically significant differences in adherence between genders, disease type, previous bowel surgery, marital status, smokers and non-smokers and other demographic variables. 38.4 % of patients admitted non-voluntary non-adherence (occasionally forgotten prescribed daily doses). In the group of 47 patients with the urine sample taking, in 6 cases (12.7 %) mesalazine was undetectable by HPLC. By means of factor analysis non-adherent patients were proved to have a higher activity of the disease. Adherence to the pharmacotherapy is also harmed by adverse - 87 - drug effects and seems to be strongly influenced by the patient’s knowledge on disease and prescribed medicines. 2. Adherence to pharmacotherapy of IBD in the Czech Republic 369 IBD patients followed up in 10 gastroenterological ambulancies in various parts of the Czech Republic were enrolled (200 male, 196 female, 210 CD, 186 UC). During one ambulatory visit patients filled up a questionnaire where they evaluated their adherence. The data was processed by descriptive statistics and factor analysis. 12 % of patients stated they minimally once in the past voluntarily discontinuated their treatment, without their gastroenterologist’s consent. 19 % of patients voluntarily lower the prescribed doses and 11 % of patients occasionally do not refill the medication in time. There were founded no statistically significant differences in adherence between genders, disease type, previous bowel surgery, marital status, smokers and non-smokers and other demographic variables. 42 % of patients admitted non-voluntary non-adherence (occasionally forgotten prescribed daily doses). Factor analysis proved non-adherence to be in a positive correlation with disease activity (non-adherent patients have a higher activity of the disease). 3. Analysis of potential drug interactions in IBD patients medications Complete medications (drugs prescribed by gastroenterologist and by general practitioner, OTC drugs and nutritional suplements) of 573 patients (284 male, 289 female, 327 CD, 246 UC), enrolled in above mentioned studies, were analyzed by Thomson MICROMEDEX DRUG - REAX® System. All the identified interactions were considered as potential, there were no proofs if patient was harmed by them. Number of prescribed medicines increases with patient’s age. In the examined cohort, 53 patients (9,2 %) were exposed to minimally one potential drug interaction. Overall 81 potential drug interactions of any severity were identified. 8 (9,8 %) drug interactions were classified as minor, 52 (64,3 %) as moderate and 21 (25,9 %) drug interactions were classified as major. Occurrence of potential drug interactions, classified as „major“, increases with patient’s age. In the group of drug interactions classified as „major“, unsuitable combination of angiotenzine converting enzyme inhibitor and kalium sparing diuretic was the most frequent. This combination may cause severe hyperkalemia. - 88 - The most often interaction classified as „moderate“ was combination of iron containing medicines with proton pump inhibitor omeprazole, which may cause significant reduction in absorption of iron. Drug interactions may be a serious clinical problem. In our examined cohort, almost one tenth of the patients was exposed to minimally one potential drug interaction. A pharmacist can be very important in the process of drug interactions detection. He is educated in the problematics of drug interactions and his knowledge should be intensively improved during postgradual education. Conclusion If there is a lack of pharmacotherapy efect, a gastroenterologist should also think about possible insufficient patient’s adherence to the treatment. As for inflammatory bowel disease we proved non-adherence is quite common in patients. Besides knowledge on most frequent forms and reasons of non-adherence we also proved non-adherence correlates with higher disease activity. By factor analysis this was proved in both of our studies of adherence to pharmacotherapy of IBD. Voluntary treatment discontinuation or doses lowering may be caused by adverse drug effects. Adherence to the treatment seems to be strongly influenced by patient’s knowledge on disease and prescribed medicines, it means patients should be optimally informed and importance of maintainance treatment should be accented to them. A numerous potential drug interactions were found in IBD patients medications. Almost every tenth patient was exposed to minimally one potential drug interaction. This may pose a serious problem and healthcare providers should be intensively educated in this problematics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Červený 622 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Červený 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Červený 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc. 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. 184 kB