velikost textu

Nové matrice pro MALDI-MS analýzu lipidů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové matrice pro MALDI-MS analýzu lipidů
Název v angličtině:
New matrices for MALDI-MS analysis of lipids
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Horká
Vedoucí:
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Oponent:
RNDr. et RNDr. Mgr. Michael Volný, Ph.D. et Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Karolina Pecková, Ph.D.
Id práce:
60482
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Chemie životního prostředí (NCHZPD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V této práci zaměřené na výzkum nových matric pro MALDI-MS analýzu lipidů bylo otestováno několik solí organických kyselin jako potenciálních matric pro analýzu uhlovodíků a voskových esterů. Již dříve se ukázalo, že k efektivní ionizaci lipidů je možno využít lithných kationtů za vzniku aduktu [M+Li]+. Syntetizovány byly lithné soli aromatických kyselin. Byly vyhodnocené MALDI vlastnosti syntetizovaných matric a porovnány s vlastnostmi 2,5-dihydroxybenzoanu lithného, který je ověřenou matricí pro analýzu těchto lipidů. Bylo zjištěno, že účinnost matrice je závislá na přítomnosti hydroxylové skupiny v molekule matrice. Nejlepších výsledků bylo dosaženo s vanilanem lithným a to i ve srovnání s 2,5-dihydroxybenzoanem lithným.
Abstract v angličtině:
Abstract In this work focused on research of new matrices for MALDI-MS analysis of lipids several organic salts were tested as potential matrices for hydrocarbons and wax esters. It was shown previously that the effective ionization of lipids occurs in conjuction with a lithium cation to form adducts [M + Li] +. Therefore, lithium salts of aromatic acids were synthesized. Matrices were evaluated according to their MALDI properties and compared with lithium 2,5-dihydroxybenzoate, which is proven matrix for MALDI analysis of lipids. It was found that effectiveness of matrix depends on presence of hydroxyl group in matrix molecule. The best results were achieved with lithium vannilate, even in comparison with lithium 2,5-dihydroxybenzoate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Horká 663 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petra Horká 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Horká 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Horká 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. et RNDr. Mgr. Michael Volný, Ph.D. et Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 356 kB