velikost textu

Dlouhodobé změny početnosti a distribuce ptačích druhů v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dlouhodobé změny početnosti a distribuce ptačích druhů v České republice
Název v angličtině:
The long-term trends in numbers and distribution of birds in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Adéla Gebauer Fialová
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Musil, Dr.
Oponent:
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Id práce:
60420
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ptáci, Česká republika, dlouhodobé změny, distribuce, početnost
Klíčová slova v angličtině:
birds, Czech Republic, long-term changes, distribution, numbers
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá srovnáním dosavadních změn rozšíření a početnosti ptačích populací na území České republiky na základě publikovaných výsledků Mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 1973-77, 1985-89 a 2001-03. Celkem 197 nejhojnějších druhů bylo charakterizováno podle hojnosti výskytu v ČR, velikosti hnízdní populace v ČR a v Evropě, populačních trendů v Evropě, tělesné velikosti, migračních strategií, ochranného statutu v České republice a v Evropě, taxonomického zařazení, potravní preference, ekologických nároků a biogeografického původu. Distribuce ptačích druhů v České republice vzrůstala u většiny druhů. Početnost ptačích druhů na našem území vzrostla u téměř poloviny druhů. Rozšiřovaly se především druhy vzácné, druhy přibývající v Evropě, druhy chráněné (jak v ČR tak mezinárodně) a rybožravé druhy vázané na mokřadní biotopy. Naopak pokles distribuce byl zaznamenán u druhů obecně rozšířených, nechráněných a dále u druhů vázaných na otevřenou zemědělskou krajinu a mokřadní biotopy. Pokles distribuce byl prokázán i u druhů s arktickým typem rozšíření. Změny distribuce (podíl obsazených čtverců a podíl čtverců s prokázaným hnízděním) a změny početnosti byly vzájemně silně korelované.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The long-term changes in distribution and numbers of bird species in the Czech Republic were analysed using published data from Breeding Birds Atlases in the Czech Republic (1973-77, 1985-89 and 2001-03). Each species were categorized by taxonomical group, migratory strategies, biogeography type, breeding habitat, breeding population size in Europe and in the Czech Republic a body size. The changes in numbers and changes in distribution were inter-correlated Increase in distribution as well as in numbers were recorded in rare and large species, in species increasing in whole Europe and in bird species protected under Czech legislation. Interesting pattern in population was found in waterbirds, where piscivorous species are increasing, whereas other (mostly grebes, ducks etc.) species are decreasing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Adéla Gebauer Fialová 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Adéla Gebauer Fialová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Adéla Gebauer Fialová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Musil, Dr. 1.96 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Roman Fuchs, CSc. 2.59 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jindřiška Peterková 1010 kB