velikost textu

K některým otázkám nájmu a převodu vlastnictví družstevních bytů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
K některým otázkám nájmu a převodu vlastnictví družstevních bytů
Název v angličtině:
Essentially detailing the basic questions of rental and transfer of ownership of cooperative flat
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Klára Vaníčková
Vedoucí:
JUDr. Jaroslav Oehm
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
60332
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 7. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ZÁVĚR Cílem této práce bylo pokud možno uceleně nahlédnout do problematiky převodů bytů z vlastnictví bytových družstev na jejich členy. Práce se zaměřuje především na současnou právní úpravu. Pro objasnění některých pojmů či vztahů stávající úpravy jsem provedla malý exkurz i do legislativních ustanovení, která byla již novelizována. Jsem si vědoma toho, že tato práce rozhodně neobsáhla všechny otázky týkající se nájmu družstevních bytů a převodů vlastnictví družstevních jednotek. Pozornost by si jistě zasloužily i daňové aspekty celé problematiky, popřípadě i rozbor právních vztahů převodů družstevních jednotek v rámci konkurzního a insolvenčního řízení. S ohledem na předepsaný rozsah práce však tyto nakonec do práce zahrnuty nebyly. Po důsledném studiu dané problematiky nezbývá než konstatovat, že stávající právní úprava zejména převodů vlastnictví družstevních jednotek je nejasná a nepřehledná. Obsahuje navíc mnoho dalších, toliko odkazových ustanovení, což celou věc dále více znepřehledňuje. Skrývá v sobě řadu nevyřešených otázek, z nichž mnohé z nich nejsou, ke škodě věci, zákonem vůbec řešeny. Dochází tak k nežádoucímu jevu tzv. mezer v zákoně. Z tohoto důvodu bylo Ministerstvem pro místní rozvoj postupně vypracováno několik návrhů nového zákona o vlastnictví bytů (nZOVB). V otázce převodů bytů z vlastnictví bytových družstev na jejich členy je v nZOVB v přechodných ustanoveních, navrženo postupovat u povinných bezplatných převodů podle dosavadních předpisů o vlastnictví bytů avšak s doplněním, že výzvou uplatněné právo na uzavření smlouvy se nepromlčuje. I nadále by měl zůstat v platnosti čl. II "Přechodná ustanovení první části zákona č. 103/2000 Sb." ( až na omezení, že se právo na převod bytu promlčí v roce 2010); nZOVB tedy novou úpravu převodů vlastnictví družstevních jednotek neobsahuje a celé problematice se spíše vyhýbá. S politováním pak musím uvést, že tuto práci končím s trochu skeptickým pohledem na současnou i připravovanou zákonnou úpravu převodů bytů z vlastnictví bytových družstev na jejich členy. Můžeme jen doufat, že návrh dalšího zákona o vlastnictví bytů, přinese do této oblasti oproti původnímu znění, vypracovanému Ministerstvem pro místní rozvoj, podstatnější změny a v konečné podobě do budoucna 127 přispěje k větší právní jistotě nejen ve vztazích mezi bytovými družstvy a jejich členy – nájemci družstevních bytů, ale i v postavení společenství vlastníků jednotek. Při zpracování nového zákona bude nutno vycházet z již vládou schváleného nového občanského zákoníku, jako základní soukromoprávní normy. 128
Abstract v angličtině:
Summary The submitted intensive work consists of an extensively processed subject matter in three chapters and 128-pages of my writing. The contents of which is not only extremely interesting, but also very up-to-date. In the first chapter, I address the subject of companies, essentially detailing the basic questions of lease and transfer of proprietary of cooperative housing. Basic body of laws are “concepts of housing cooperatives” and their types, furthermore “membership” in a housing cooperative and finally concepts of “cooperative housing.” In the second chapter, I examine problems that are associated with the “lease of cooperative housing.” In the third chapter, I investigate the details concerning the “transfer of proprietary cooperative housing.” Special attention is given to the lack of legislation on the subject of “housing unit proprietor associations.” In the work I comment primarily on the consequences of the opinions of the judicial court (for example fundamental disagreement with the impact of the assessment of transfer rights and responsibilities of a housing cooperative in relationship to the lease of a cooperative unit.) In the final article III./7.2, I express my reservations to proposed new legislation on proprietary housing. The following list contains reference literature. 134
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Klára Vaníčková 739 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Klára Vaníčková 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Klára Vaníčková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jaroslav Oehm 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB