velikost textu

Právní problematika vlastnictví bytů se zaměřením na společenství vlastníků jednotek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní problematika vlastnictví bytů se zaměřením na společenství vlastníků jednotek
Název v angličtině:
Legal Problems of the Unit Ownership Focused on the Grouping of Unit Ownership
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Helena Pelikánová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
60241
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 10. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V. ZÁVR Vlastnictví byt v bytových domech má zcela specifický charakter a není izolovaným vlastnictvím. Tak zvané bydlení pod jednou střechou je typické tím, že reálné oddělení bytu od budovy není možné. Byt je částí budovy, ke které má vlastník bytu spoluvlastnický podíl, jenž se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě. Spoluvlastnický podíl na společných částech domu je proto nedílnou součástí vlastnictví jednotky a s tímto vlastnictvím také přechází. Podle současné právní úpravy je pozemek samostatnou věcí nemovitou, která právně nijak nemusí být spojena s povrchem, nebo ustanovení § 120 odst. 2 občanského zákoníku v platném znění stanoví, že stavba není součástí pozemku. Jak jsem zmínila ve své práci, činí tato úprava v praxi mnohé obtíže, proto lze přivítat znovuzavedení zásady superficies solo cedit, se kterou se de lege ferenda počítá v nově připravovaném občanskoprávním kodexu32, když navrhované ustanovení § 432 odst. 1 zní: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku, s výjimkou staveb dočasných, a jiná zařízení, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech“. Koncepčně je návrat k této zásadě navržen tak, že tam, kde bude ke dni účinnosti nového občanského zákoníku identický vlastník pozemku i staveb na něm zřízených, stane se stavba součástí pozemku přímo ze zákona. Od tohoto okamžiku bude možno nakládat již jen s pozemkem, přičemž všechny tyto dispozice se budou týkat i staveb na něm umístěných, s výjimkou tzv. dočasných staveb. V případě, že ke dni účinnosti zákona bude jak pozemek tak stavba na něm umístěná ve vlastnictví 32 Zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/vlastnictvi a dalsi vecna-prava.html 80 rzných vlastník, bude zákonem založeno předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě a předkupní právo vlastníka stavby k pozemku, popřípadě k příslušné části pozemku, lze-li pozemek funkčně rozdělit. Bude-li chtít kterýkoli z vlastník disponovat svojí věcí, tedy stavbou nebo pozemkem, bude mít povinnost nabídnout ji nejprve druhému vlastníkovi k odkoupení. Nebude-li předkupní právo oprávněným subjektem využito, zstane zachováno a bude zatěžovat věc i nadále a bude tedy psobit i vči nabyvateli převáděného pozemku či stavby. Bude-li ovšem předkupní právo využito, tj. vlastník pozemku koupí stavbu na něm umístěnou nebo vlastník stavby koupí pozemek na němž stavba stojí, dojde k právnímu spojení obou věcí a stavba se stane součástí pozemku, předkupní právo zanikne a vlastník pozemku bude mít pro příště možnost disponovat již jen s pozemkem. Tato změna by se zcela jistě dotkla i úpravy vlastnictví byt, která by musela být koncepčně přepracována, a to zřejmě tak, že pozemek pod domem by byl ve spoluvlastnictví osob s určitými podíly, ke kterým by byla příslušná jednotka přiřazena. Jak také vyplývá z této práce, dochází de lege lata k mnoha výkladovým rozporm. Proto lze jen přivítat připravovaný návrh nového zákona o vlastnictví byt, jehož cílem je odstranit nedostatky zákona stávajícího, tj. zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, a to zejména se zaměřením na podrobnější úpravu fungování společenství vlastník jednotek. Co by navrhovaná úprava přinesla nového? Zejména si vzala za cíl přesněji vymezit předmět vlastnického práva i vztahy k pozemku a lépe rozlišovat, co se považuje za společné části domu a co za jednotku a její součásti. Nově se vymezují ty části domu, které přísluší k výlučnému užívání pouze s konkrétní jednotkou, např. balkony, lodžie a terasy, nicméně jejich správu a údržbu je nutno zajistit ve prospěch celého domu. S tím souvisí i úprava podílení se vlastník jednotek na opravách a údržbě těchto vymezených 81 společných částí domu, proto je třeba zohlednit toto výlučné užívání jednoho vlastníka při stanovení výše příspěvk na správu domu. Pro výpočet příspěvku podle nových princip se započte polovina plochy, avšak pokud by šlo o místnost výhradně užívanou pouze jedním vlastníkem, tak celá plocha. Tyto zápočty však nemají vliv na výši spoluvlastnického podílu na budově, případně na pozemku, proto váha hlasu vlastníka zstává stejná. Dalším cílem nového zákona je zjednodušit vztahy ve společenství vlastník. Proto je také navržena změna principu hlasování, kdy pro přijetí rozhodnutí ve většině záležitostí bude nezbytná pouze nadpoloviční většina hlas všech vlastník jednotek počítaná podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Pouze v případě změny velikosti spoluvlastnických podíl a při hlasování o výši příspěvk na správu domu, pokud by se nevycházelo z poměru spoluvlastnických podíl na společných částech domu, bude zapotřebí souhlasu všech vlastník. Zcela novým prvkem v návrhu zákona je i možnost rozhodování mimo rámec shromáždění formou tzv. korespondenčního hlasování. Zstává však nadále povinnost alespo jednou ročně svolat shromáždění, na kterém je třeba schválit účetní závěrku, zprávu o hospodaření a rozhodnutí o vypořádání nevyčerpaných příspěvk. Zásadní změnou by byl vznik společenství vlastník jako právnické osoby nikoliv již ze zákona, ale procesem založení, čímž by odpadla nutnost vydávat vzorové stanovy, nebo bude společenství již muset mít při svém založení schválené stanovy. Vznik společenství je pak nutnou podmínkou pro převod vlastnictví dalších jednotek v domě. Návrh umožuje vlastníkm jednotek dobrovolně založit společenství v domech s méně než 5 jednotkami. Dležitou novinkou návrhu zákona je postup při povinných převodech byt ve vlastnictví některých bytových družstev. Postupovalo by se tak jako dosud, avšak byla by prodloužena lhta 82 k vydání byt, o které bylo požádáno podle dosavadních právních předpis, a to na 35 let ode dne účinnosti navrhovaného zákona. Pro úplnost připomínám, že obdobný návrh zákona o vlastnictví byt a nebytových prostor byl vládou schválen již v srpnu roku 2005 a zákon měl začít platit od března 2006. Toto se však nestalo, nebo materiál neprošel Poslaneckou sněmovnou. Jsem si vědoma skutečnosti, že ani nynější návrh dosud nebyl schválen vládou, a navíc je otázkou, zda by bylo rozumné přijímat nový zákon o vlastnictví byt za situace, kdy je připravována rekodifikace celého soukromého práva, obzvláště občanského zákoníku, a proto je velká pravděpodobnost, že by musel být, v případě přijetí, v této souvislosti zřejmě v zápětí novelizován, ne-li opět zcela nahrazen. Nicméně jsem přesvědčena, že je nezbytné v právní úpravě vlastnictví byt de lege ferenda výše zmíněné nedostatky odstranit. 83
Abstract v angličtině:
VII. SUMMARY VII.1. Title LEGAL PROBLEMS OF THE UNIT OWNERSHIP FOCUSED ON THE GROUPING OF UNIT OWNERSHIP. VII.2. Keywords Unit ownership, home unit, grouping of unit ownership. VII.3. Content The aim of this work is to present the legal regulations of the unit ownership and the grouping of unit ownership in Czech republic focused on it´s unity and contradiction. The author in particularly comes out of the Civil Code, the Unit Ownership Law, the Sample Statutes, the Cadastr Law and the Instructions of Cadastr Office and also draws attention to the case-law of the Supreme Court and other judgements. The work is divided into seven chapters, however principal are the third and the fourth of them, that are concentrated on the unit ownership and the grouping of unit ownership. At the beginning of the third chapter are defined the legal words as a building, a house, a section, a home unit, an operating unit, a common space in building and a land. Subsequently the work pursues to the rise and extinction of 87 the unit ownership. Later on the author goes through the rights and duties of the unit owner. Due to czech law the grouping of unit ownership is the only one corporation that is established subject to certain legal conditions right from the law. Firstly in the chapter fourth are mentioned the main questions of this institute, consecutively are analysed the house custody and the bodies of this corporation as the assembly, the statutory and the controling authority. Also the author payes close attention to the statues of the grouping of unit ownership. The work is finished to the 31th January 2009. 88
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Helena Pelikánová 436 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Helena Pelikánová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Helena Pelikánová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB