velikost textu

Historická seismicita a geofyzikální průzkum tektoniky na Chebsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historická seismicita a geofyzikální průzkum tektoniky na Chebsku
Název v angličtině:
Historical seismicity and geophysical survey of tectonics in the Cheb area
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Hrdličková
Vedoucí:
doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Oponent:
Ing. Josef Horálek, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Id práce:
60179
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá dokumentací časoprostorového výskytu seismické aktivity z let 1897 až 1908 v oblasti západních Čech s použitím původních pramenů. Oblast Vogtland/severozápadní Čechy je známá jako jeden z nejzajímavějších evropských regionů s výskytem zemětřesných rojů. Seismické katalogy jsou k dispozici pro toto území jen pro posledních několik desítek let, kdy zde registrují seismické stanice. Pro starší období jsou k dispozici jen makroseismická pozorování. Cílem této práce je s použitím makroseismických dat sestavit katalog zemětřesení z let 1897-1908, což vyžaduje určit časy vzniku zemětřesení z rozložení pozorování obyvatel v čase. Nejprve jsou zde porovnány originální historické materiály Mittheilungen der Erdbeben-Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien s geofyzikálním sborníkem Víta Kárníka s názvem Erdbebenkatalog der Tschechoslowakei bis zum 1956, který je souhrnem vybraných údajů z původních materiálů. Makroseismická pozorování ze sborníku byla převedena do digitální formy v podobě tabulek v tabulkovém kalkulátoru. Ukázalo se, že většina údajů v Kárníkově sborníku představuje pozorování otřesů, v ojedinělých případech jsou to samotné zemětřesné jevy. Pro identifikaci zemětřesných jevů z pozorování obyvatel byla použita shluková analýza, která definuje jevy na základě koncentrace pozorování z blízkých míst v čase. Na základě výsledků této analýzy a částečně i vlastní interpretace byl sestaven katalog zemětřesení pro sledované období. Největší koncentrace zemětřesení byla pozorována v letech 1897, 1900, 1903 a 1908, což souhlasí s publikovanými údaji o historické seismicitě v oblasti západních Čech. Zemětřesné roje vykazují epizodický charakter typický několika fázemi aktivity, přerušované obdobími seismického klidu, podobně jako nedávné roje. Porovnáním s katalogem založeným na přístrojových pozorováních, která zde jsou dostupná od počátku 20. století, bylo úspěšně přiřazeno celkem 19 jevů, vedle toho 4 jevy méně jednoznačně. Celkově úspěšné přiřazení mezi přístrojovým a makroseismickým katalogem pro roky 1903 a 1908 ukazuje na reálnost makroseismického katalogu také pro roky 1897 a 1900.
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with the documentation of the space-time distribution of seismic activity in the years 1897-1908 in the western Bohemia, using original sources. The region of Vogtland / northwest Bohemia is known as one of the most interesting European regions with the occurrence of earthquake swarms. Seismic catalogs are available for this area only for the last few decades when the seismic stations were in operation. For the earlier period only macroseismic observations are available. The aim of this work is to compile the catalog of earthquakes for the years 1897-1908 with the use of the macroseismic data. This requires estimating the origin time of earthquakes using the distribution of the macroseismic observations in time. First, the original historical materials Mittheilungen der Erdbeben-Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien were compared with geophysical catalog of Vít Kárník Erdbebenkatalog der Tschechoslowakei bis zum 1956, which is a summary of selected data from the original materials. Macroseismic observations from the catalog were digitized in the form spreadsheet tables. It turned out that in most cases the data in the Kárník’s catalog represent observations of earthqukes and in isolated cases these are the seismic events themselves. Cluster analysis was used to identify the earthquake events using the macroseismic observations. This method defines the events on the basis of the proximity of observations in time. The greatest concentration of earthquakes was observed in the years 1897, 1900, 1903 and 1908, which corresponds to the published data on historical seismicity in western Bohemia. Similar to the recent earthquake swarms, the analyzed swarms show episodic character, which is typical by several phases of activity, interrupted by periods of seismic calm. By comparison with the catalog based on instrumental observations that have been available since the early 20th century, the total of 19 events has been successfully assigned; besides 4 events showed a non-unique match. Overall, the successful assignment of the instrumental and macroseismic catalog for the years 1903 and 1908 indicates objectivity of the macroseismic catalog also for the years 1897 and 1900.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Hrdličková 2.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Hrdličková 128 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Hrdličková 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Hrdličková 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Josef Horálek, CSc. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Vratislav Blecha, CSc. 96 kB