velikost textu

Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce. Znaky větších měst České republiky a hlavních měst v Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce. Znaky větších měst České republiky a hlavních měst v Evropě
Název v angličtině:
Place-names in Czech sign language. Signs of main cities in the Czech Republic and European capitals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Ivana Hay
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
60113
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci se věnuji vlastním jménům místním v českém znakovém jazyce. Cílem práce bylo vytvořit klasifikaci urbonym (vlastní jména měst) v českém znakovém jazyce, zpracovat otázku motivovanosti jednotlivých znaků získaných od neslyšících obyvatel města Prahy, okrajově popsat generační rozrůzněnost materiálu a sociální a kulturní aspekty užívání vlastních jmen místních českou komunitou neslyšících. V práci též přibližuji zpracování vlastních jmen místních v existujících slovnících českého znakového jazyka a představuji zde i několik zahraničních slovníků, které jsou zaměřeny na znakovou zásobu choronym a urbonym. Materiál byl získán s využitím elicitační metody od 19 neslyšících respondentů - obyvatel města Prahy a byl natočen na videokameru. Videonahrávky obsahují znaky vybraných větších měst v ČR a hlavních měst v Evropě. Součástí bakalářské práce je CD-ROM, které obsahuje získané znaky měst v České republice a hlavních měst v Evropě v českém znakovém jazyce. Navíc jsou zařazeny i videonahrávky znaků hlavních měst v Evropě, které jsem získala přímo od zahraničních Neslyšících, obyvatel těchto měst nebo států, ve kterých se příslušné hlavní město nachází.
Abstract v angličtině:
The thesis for my Bachelor degree focuses on the use of Czech Sign Language to signify place-names of cities. The aims of this thesis are a) to set up the classification of the urbonyms (city place-names) in Czech Sign Language, b) to question on the motivation of single signs as used by the Deaf habitants of Prague c) to outline the basic knowledge about the generational diversity of the gained material and finaIly, d) to discuss social and cultural aspects of the use of place-names by the local Deaf community. In my thesis, I am also dealing with the urbonyms as featured in the present Czech Sign Language vocabularies. Several sign language dictionaries issued from different countries are also consulted a10ng with those specialising on the sign vocabulary of urbonyms. The research material was obtained by the elicitation method with 19 Deaf respondents living in Prague and the interviews were recorded by the camcorder. The recordings contain the urbonyms of selected main Czech Republic cities a10ng with European capita1 cities. The resultant CD-ROM contains signs of the main Czech Republic cities and European capitals in Czech Sign Language as produced by Czech Deaf people. In addition, the CD-ROM shows examples of the European capita1s as signed by foreign deaf respondents, especia11y from those who are actual inhabitants of cities or the countries of which capita1s they come from.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Hay 19.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Hay 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Hay 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 126 kB