velikost textu

Generating Methods in GR and Properties of the Resulting Solutions

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Generating Methods in GR and Properties of the Resulting Solutions
Název v češtině:
Generující metody v OTR a vlastnosti získaných řešení
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Alena Pravdová, Ph.D.
dr. Norman Gürlebeck, Ph.D.
Id práce:
59979
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
konformn transformace, Maxwellovo pole, pp-vlny
Klíčová slova v angličtině:
conformal transformation, Maxwell eld, pp-waves
Abstrakt:
Abstrakt: Použití konformní transformace ke generování řešení Einstenových rovnic bylo zkoumáno především v případech, kde je původní prostoročas vakuový. Výsled- ným prostoročasem se pak často ukazují být pp-vlny. V této práci jsou zkoumány konformní elektrovakuové prostoročasy, tedy řešení provázaných Einsteinových a Maxwellových rovnic. Použitím konformní transformace se však lze řešení druhých zmíněných rovnic ve výsledném prostoročase vyhnout. Tato metoda je konkrétně zkoumána pro nulová Einsteinova-Maxwellova pole a ukazuje se, že přípustné jsou opět pouze pp-vlny. Při zobecnění této metody je však možné třídu konformních nulových Einsteinových-Maxwellových polí rozšířit na další Kundtovy prostoročasy. 1
Abstract v angličtině:
Abstract: The use of conformal transformation as a method for generating solutions of Einstein’s equations has been mainly studied in the cases where the original spacetime is vacuum. The generated spacetimes then frequently belong to the class of pp-waves. In the present work, the electrovacuum spacetimes are stud- ied, i.e the solutions of coupled Einstein’s and Maxwell’s equations. By using the conformal transformation, it is possible to circumvent solving the later equa- tions. This method is concretely studied for null Einstein-Maxwell fields and it turns out that the admissible spacetimes are pp-waves again. However, if the method is generalized, it is possible to enlarge the class of conformal null Einstein-Maxwell fields to a wider family of Kundt spacetimes. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jakub Hruška, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jakub Hruška, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jakub Hruška, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Žofka, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Pravdová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta dr. Norman Gürlebeck, Ph.D. 545 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. 71 kB