velikost textu

Veřejnoprávní regulace činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejnoprávní regulace činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů
Název v angličtině:
Public Law Regulation of the Activity of Insurance Intermediaries
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lucie Vostatková
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
59859
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zprostředkování pojištění, pojišťovací makléř, pojišťovací agent, IMD
Klíčová slova v angličtině:
insurance intermediation, insurance broker, insurance agent, IMD
Abstrakt:
Abstrakt Záměrem této rigorózní práce na téma „Veřejnoprávní regulace činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů“ je zhodnocení aktuální právní úpravy pojišťovacích zprostředkovatelů s ohledem na cíle veřejnoprávní regulace tohoto odvětví. V první části za pomoci historického vývoje jak v rámci Evrospkých společenství /dnes Evropské unie/ tak v rámci České republiky dovozuji, jaká východiska a jaké potřeby stály na počátku formulování veřejného zájmu na ingerenci veřejné moci do sféry zprostředkování pojištění. V dalších částech jsou analyzována vybraná ustanovení zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a jejich dopad na praktický výkon regulované činnosti. Zdůrazňuji prvek povinné registrace veřejnoprávním orgánem jako podmínku pro vstup do daného odvětví. Prostor je věnován zvláště požadavkům na odbornou způsobilost a posouzení vhodnosti její aktuální právní úpravy s ohledem na rozsah oprávnění jednotlivých typů zprostředkovatelů. V poslední části je proveden rozbor navrhované právní úpravy, jež je nyní předmětem probíhajícího legislativního procesu.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this thesis on „Public Law Regulation of the Insurance Intermediaries” is the evaluation of the current regulation of the insurance intermediaries with regard to the goals of the public-law regulation of this sector. In the first part using the historical overview both in Czech and Europian context I am concluding the grounds and demands standing in the beginning of express formulation of the public interest that the state power should interfere with the insurance mediation sphere. In the following parts there are the selected provisions of the Act no. 38/2004 Coll. Of Acts, on the insurance intermediaries, and their impact on the practical execution of the intermediation activity analyzed. I am emphasizing the mandatory registration made by the state authority as a condition for entering the industry. An attention is devoted to the requirements of the professional ability and to the evaluation of its proper legal treatment with regard to the scope of competence of individual categories of intermediaries. In the last chapter there is a review of the proposed legislation which is currently in progress within the legislation procedure executed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucie Vostatková 743 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Lucie Vostatková 107 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucie Vostatková 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucie Vostatková 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 253 kB