velikost textu

Úprava systému pro odškodňování investorů v právním řádu ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úprava systému pro odškodňování investorů v právním řádu ČR
Název v angličtině:
Regulation of the Investor Compensation Scheme in the Legal System of the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Libor Němec, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Oponenti:
Prof. JUDr. Jan Dědič
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Id práce:
59523
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Garanční fond, investiční služby, kapitálový trh, cenné papíry, zajišťovací fondy, Fond pojištění vkladů
Klíčová slova v angličtině:
Investor Compensation Scheme Fund, investment services, capital market, securities, Deposit Insurance Fund
Abstrakt:
Právnická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra obchodního práva Úprava systému pro odškodňování investorů v právním řádu České republiky Abstrakt disertační práce Vedoucí práce: doc. JUDr. Ivana Štenglová Zpracovatel: JUDr. Libor Němec Duben 2012 Tato disertační práce se zabývá tuzemskou právní úpravou systému pro odškodňování investorů . Systémy pro odškodňování investorů jsou zvláštní kompenzační mechanismy financované primárně investičními podniky (obchodníky s cennými papíry), jejichž hlavním úkolem je ochrana drobných investorů, zákazníků obchodníků s cennými papíry, před neschopností obchodníků s cennými papíry (investičních podniků) dostát svým povinnostem vůči zákazníkům a vydat jim majetkové hodnoty, které od nich převzali za účelem poskytnutí investiční služby. Pokud k takové situaci dojde, poskytnou kompenzační systémy poškozený m zákazníkům náhradu (ve stanovené výši a za stanovených podmínek). Tím systémy pro odškodňování investorů významným způsobem posilují důvěru investorů v kapitálový trh, která je zcela nezbytná nejen pro hladké fungování kapitálového trhu, ale i celé ekono miky. Vzhledem k významu systémů pro odškodňování investorů pro zachování důvěry ve finanční trhy a pro řádné fungování evropského vnitřního trhu (nejen) finančních služeb přijal dne 3. března 1997 Evropský parlament a Evropská rada směrnici 97/9/ES, o systémech pro odškodnění investorů (dále jen „směrnice ICS“), která ukládá každému členskému státu povinnost zavést a „úředně uznat“ na svém území alespoň jeden systém pro odškodňování investorů. V současné době tak na území každého členského stát Evropské u nie působí alespoň jeden systém pro odškodňování investorů. Náš zákonodárce přistoupil k úpravě systému pro odškodňování investorů v rámci harmonizace naší regulace kapitálového trhu s evropským právem, tedy i se směrnicí ICS. Tato harmonizace byla realizo vána novelou zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech provedenou zákonem č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony . Tato úprava byla několikrát novelizována a nakonec n ahrazena úpravou v hlavě šesté, deváté části zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Autor zvolil takovou strukturu disertační práce, kdy po relativně stručném exkurzu k nepříliš dlouhé historii této právní úpravy, rozebírá v následujících kapitolách práce veškeré významné aspekty této právní úpravy. Zabývá se nejprve právní povahou subjektů, které zabezpečují systém pro odškodňování investorů, a to nejen v tuzemsku, ale i v ostatních členských státech Evropské unie, jejichž zákonodárci poj ali tuto úpravu leckdy velmi odlišně od právní úpravy naší. Zatímco v České republice spravuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům , zvláštní osoba veře jného práva – Garanční fond obchodníků s cennými papíry, v zahraničí mají správci kompenzačních systémů podobu např. společnosti soukromého práva, trustu, veřejného fondu či různých útvarů bez právní subjektivity. Zatímco v některých členských státech (na př. ve Spolkové republice Německo) existuje více systémů pro odškodňování investorů, které fungují oddělené pro jednotlivé typy investičních podniků (typicky zvlášť pro bankovní i nebankovní obchodníky s cennými papíry), u nás existuje pouze jediný systém, který je určen pro veškeré obchodníky s cennými papíry (ať jsou zároveň bankou či nikoli) a pro veškeré investiční společnosti poskytující investiční služby. V kapitole věnované statusu Garančního fondu jsou dále rozebrány otázky týkající se organizačníh o uspořádání Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, postavení členů jeho statutárního orgánu (správní rady) a vztahu Garančního fondu k regulátorovi kapitálového trhu (České národní bance) i Ministerstvu financí. Následující kapitola se zabývá povin nými účastníky tohoto systému, tj. subjekty povinně přispívajících do tohoto systému, jejichž zákazníci požívají ochrany zajišťované tímto systémem. Těmito účastníky jsou všichni obchodníci s cennými papíry, veškeré investiční společnosti poskytující investiční služby a, za podmínek stanovených zákonem, i zahraniční osoby, které na území České republiky poskytují investiční služby. V další kapitole se autor věnuje otázkám financování jak systému pro odškodňování investorů, tak i provozních nákladů Garančníh o fondu. Jsou zde rozebrány základní modely financování, které se uplatňují v jednotlivých členských státech Evropské unie. Samostatně je pojednáno o jednotlivých finančních zdrojích Garančního fondu, především o příspěvcích povinně odváděných účastníky zá ručního systému spravovaného Garančním fondem (tj. o základně pro výpočet výši tohoto příspěvku, o postupu při výpočtu výše tohoto příspěvku, včetně nejasností, které stran výpočtu výše příspěvku panovaly u účastníků kapitálového trhu). Následující kapitol a vymezuje předmět náhrady Garančního fondu. Předmětem náhrady z Garančního fondu je majetek zákazníka, který mu nemohl být vydán z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry, za situace, kdy Česká národní banka oznámila Garančnímu fondu, že obchodník s cennými papíry z důvodu své finanční situace není schopen plnit své závazky, nebo , kdy soud vydal rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry , popř. jiné rozhodnutí, které má za následek, že se zákazníci obchodníka s c ennými papíry nemohou vůči obchodníkovi s cennými papíry účinně domáhat vydání svého majetku. Autor v rámci této kapitoly zejména rozebírá legální definici pojmu „zákaznický majetek“, analyzuje veřejnoprávní charakter tohoto institutu a jednotlivé složky l egální definice tohoto pojmu. Dále se vymezuje zákaznický majetek v modelových situacích, ke kterým dochází při poskytování investičních služeb. Autor se zde zabývá i negativním vymezením pojmu zákaznický majetek a kriticky hodnotí relevantní soudní judikaturu. Další kapitola analyzuje úpravu procesu výplaty náhrad, včetně negativního vymezení osob oprávněných k náhradě, výpočtu náhrady i její výše, promlčecím lhůtám a lhůtám pro vyplacení náhrady. Závěrečné tři kapitoly jsou věnovány komparaci. Nejprve se autor věnuje komparaci s úpravou podobného garančního systému v zákoně o bankách – Fondu pojištění vkladů. Systémy pojištění vkladů představují příbuzné a historicky starší kompenzační systémy. Právě harmonizace systémů pojištění vkladů provedená směrnicí ze dne 30. května 1994 , č. 94/19/ES, o systémech pojištění vkladů , byla předobrazem úpravy systémů pro odškodňování investorů ve směrnici ICS. Rovněž v našem národním právu představuje úprava systému pojištění vkladů v zákoně o bankách historicky starší úpravu, která byla zákonodárci vzorem pro úpravu systému pro odškodňování investorů. Obě tyto úpravy mají proto řadu společných rysů, v leckterých významných aspektech se však liší. Další kapitola se věnuje komparaci s úpravou systému pro odškodňování investorů ve Velké Británii. Velká Británie představuje jurisdikci s výjimečně vyspělým kapitálovým trhem a globálním finančním centrem (Londýnem), s plně funkčním systémem pro odškodňování investorů, historicky podstatně starším, než je směrnice ICS. Poslední kapitola je věnována komparací s úpravou ve Slovenské republice. Závěr práce shrnuje jednak základní charakteristiky tuzemské právní úpravy systému pro odškodňování investorů , jakož i její nedostatky včetně návrhů, jak tyto nedostatky odstranit.
Abstract v angličtině:
Law Faculty Charles University in Prague DEPARTMENT OF COMMERCIAL LAW Regulation of the Investor Compensation Scheme in the Legal System of the Czech Republic Abstract of the dissertation Dissertation Supervisor: doc. JUDr. Ivana Štenglová Author: JUDr. Libor Němec April 2012 This dissertation deals with the Czech legal regulation of the investor compensation schemes. The investor compensation schemes are special compensation mechanisms financed by investment firms (securities broker dealers) whose main purpose is a protection of retail investors, customers of securities brokers dealers, against a default of securities broker dealers (investment firms) resulting in their inability to meet their obligations against their clients and to return to the clients their assets which wer e entrusted to these firms in connection with investment business. In the case of such failure the compensation schemes will compensate the loss to the clients (in a specified amount and under given conditions). The investor compensation schemes therefore substantially strengthen the confidence of investors in the capital market which is absolutely necessary not only for their smooth operation but also for the smooth operation of the whole economy. Regarding the importance of investor compensation schemes for preservation of the confidence in financial markets and the European single market of (not only) financial services, the European Parliament and the European Council adopted on 3 March 1997 directive No. 97/9/EC on investor compensation schemes (herein after the “ICS directive”) imposing the Member States a duty to introduce and officially recognise within their territories at least one investor compensation scheme. Therefore, at least one investor compensation scheme currently operates in each Member State. The Czech legislator adopted the investor compensation scheme regulation within the harmonisation of the Czech capital market law with Acquis Communautaire , including the ICS directive. This harmonisation was carried out by an amendment of Act No. 591/1992 Coll., on Securities, realised through Act No. 362/2000 Coll., amending Act No. 591/1992 Coll., on Securities, as amended, and several other acts. This regulation was severally amended and finally replaced by a regulation contained in head VI of part 9 of Act No. 256/2004 Coll., on Conduct of Business on Capital Market. The author ch ose such structure of this dissertation under which he analyses after a brief outline of the not too long history of the Czech investor compensation scheme regulation all important aspects of this law. He deals with a legal nature of entities managing the compensation schemes not only in the Czech Republic but also in another EU Member States, whose legislators held this regulation often very differently from our law. The Czech Republic investor compensation scheme, from which the compensation is paid to th e customers of the investment firm which is unable to meet its obligation vis -à-vis its clients, is managed by a special public law entity – the Guarantee Fund of Securities Broker Dealers (Garanční fond obchodníků s cennými papíry ). Contrary to that the operators of compensation schemes abroad are represented by e.g. private law companies, trusts, public funds or mechanisms without its own legal personality. In some Member States (e.g. in Germany) there are several investor compensation schemes operating separately for individual types of investment firms (typically separately for bank and non -bank investment firms). On the contrary, in the Czech Republic, there is only one single investor compensation scheme destined for all investment firms (notwithstand ing they are banks or not) and for all management companies providing investment services. The chapter dedicated to the status of the Guarantee Fund also analyses the issues dealing with the organisational structure of the Guarantee Fund, the status of its statutory body (the board) and the relations vis -à- vis the capital market regulator (the Czech National Bank) and the Ministry of Finance of the Czech Republic. The following chapter deals with the obligatory participants of the Czech investor compensatio n scheme, i.e. entities which are required to participate to this scheme and whose clients benefit from the protection provided by this scheme. These participants are all securities broker dealers, all management companies providing investment services and under conditions set by law also foreign entities providing investment services within the Czech Republic territory. The next chapter analyses issues of funding the investor compensation scheme and the operation costs of the Czech Guarantee fund. The elementary funding models applied in individual EU Member States are analysed there. A separate treatise deals with individual financial sources of the Czech Guarantee fund, mainly with the contributions obligatory paid by the participants of the investor comp ensation scheme managed by the Guarantee fund (i.e. the base for this contribution calculation, the process of the contribution calculation including several uncertainties of the capital market participants regarding this process). The following chapter d efines the subject of the compensation from the Guarantee fund. The subject of the compensation from the Guarantee fund is client asset which cannot be returned by the investment firm for the reasons directly related to its financial circumstances if the C zech National Bank announced the Guarantee Fund that this investment firm is unable to meet its obligations arising out of investors' claims or a court has made a ruling on insolvency of such investment firm or a ruling suspending investors' ability to cla im return of its assets against the investment firm. The author within this chapter in particular analyses the legal definition of the concept of the “client assets”, the public law character of this concept and individual elements of this concept. Further , client assets are there defined within the model situations of investment services provision. The author deals with the negative scope of the concept of the “client assets” and critically assesses the relevant judicature. The next chapter analysis regula tion of the compensation payment process, including identification of persons and entities who are not entitled for the compensation, the compensation calculation and the amount of compensation, the statutory limitation period and a period for the compensation payment. The last three chapters deal with comparison. Firstly the author compares the Czech investor compensation scheme law with a regulation of a similar guarantee scheme provided for by the Act on Banks – the Deposit Insurance Fund (Fond pojiště ní vkladů). The deposit insurance schemes represent related but historically older compensation schemes. It was indeed harmonisation of deposit insurance schemes carried out by directive No. 94/19/EC, on deposit insurance schemes, dated 30 May 1994 which was a model for the investor compensation scheme regulation by the ICS directive. Also the Czech regulation of deposit insurance scheme in the Act on Banks represents a historically older regulation which served as a model for the investor compensation sche me regulation. Both these regulations have a lot of common features however they differ in some important aspects. The following chapter compare the Czech investor compensation scheme regulation with the investor compensation scheme law in the United Kingdom. The United Kingdom represents a jurisdiction with an exceptionally developed capital market, a global financial centre (London), which also has a fully functional investor compensation scheme, substantially older than the ICS directive. The last chapte r deals with comparison with the investor compensation scheme law in the Slovak Republic. The conclusion of this dissertation summarises the main characteristic of the Czech investor compensation scheme law and the shortcomings of this law, including the p roposals for their remedy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Libor Němec, Ph.D. 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Libor Němec, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Libor Němec, Ph.D. 284 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Ivanka Štenglová 387 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. JUDr. Jan Dědič 780 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 658 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 25 kB