velikost textu

Právo exklusivity při papežských volbách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo exklusivity při papežských volbách
Název v angličtině:
The Right of Exclusion in the Papal Elections
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Id práce:
59108
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Právo exklusivity při papežských volbách. Projekt disertační práce se soustřeďuje na institut tzv. práva eklusivity. Středem zájmu je tak samotná podstata problému, tak i politické, církevní a právní souvislosti, které se vztahují k využití tohoto práva při papežských volbách. Ačkoliv se nejednalo o církevní oficiálně uznané privilegium, bylo vícekrát v procesu ustanovování papežů využito a zásadním způsobem určovalo hlasování kardinálského kolegia. Výzkum v této oblasti by měl ukázat právní základ uvedené problematiky, možnosti uplatnění práva exlusivity a odlišné způsoby interpretace zastánců, respektive odpůrců jeho užití.
Abstract v angličtině:
Abstract The Right of Exclusion in the Papal Elections The project of this dissertation concentrates on the legal affairs, associated with the problem of exclusivity of catholic monarchs, applied in the form of veto privilege in papal elections. Although this claim was never officially recognized, it was used several times and influenced the effect of cardinal collegiums‘ voting. The study of this area should demonstrate legal basis of this question, ways and means of claiming the exclusivity right and diverse methods of interpretation of the supporters or opponents of its usage.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. 987 kB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc. 596 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 498 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 333 kB