velikost textu

Spolupráca kňazov s ŠTB z historicko-etického hľadiska Problematika etického kompromisu v spolupráci duchovných s ŠtB

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupráca kňazov s ŠTB z historicko-etického hľadiska Problematika etického kompromisu v spolupráci duchovných s ŠtB
Název v češtině:
Spolupráce kněží s ŠTB z historicko-etického hlediska Problematika etického kompromisu ve spolupráci duchovních s STB
Název v angličtině:
Collaboration of priest with secret police from historical and ethical perspective Ethic compromise be collaboration of priest with secret police.
Typ:
Disertační práce
Autor:
ThLic. Jozef Pavol
Školitel:
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Oponenti:
Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.
Id práce:
59095
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
18. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
etický kompromis, princíp malého zla, princíp dvojitého účinku
Klíčová slova v angličtině:
ethical kompromise, principle of small evil and principle of double effect
Abstrakt:
Cílem této doktorandské práce je analýza problematiky spolupráce duchovných s StB s historicko-etického hlediska. Historický výzkum se zakládá na studiu archívních materiálů – svazků agentů, nepřátelských osob, výročních správ, diplomových prací příslušníků StB a výpověďmi žijících agentů – kněží. Výsledek historický části poukazuje na nemožnost paušálního posuzování spolupráce na základě vedení agenta v svazcích StB a na nemožnost posuzování morální kvality jednání z toho, že je někdo agentem StB. Důvody tvoří diskrepance mezi motivy vykázanými StB a skutečnými motivy kněží, taktika navození zdánlivého cíle, kvantita psaní správ na úkor její kvality a jiné. Aspekty potvrzují obezřetnost s důrazem na individuální přístup posuzování každého případu, nevyvracejí spolupráci jako takovou. Jádro historické části, založené na typologii spolupráce duchovních slouží jako podklad pře vstup do etické části práce. Její cílem je zkoumaní spolupráce pod zorním uhlem etického kompromisu s hledáním odpovědí na otázku, jestli existují v morální teologii kritéria, které poskytují zodpovědné morální východiska z dilematických situací. Jádro tvoří dvě principy normativní teologie – princip menšího zla a princip dvojího účinku. Analýza principu menšího zla, založená na zvažování a hierarchizaci zlu neposkytla zcela uspokojující východisko z situace vydíraní – v konkrétní situaci nám neříká, které zlo je menší a které je větší. Hrozí tím nebezpečí chybného zvažování zlu a korumpováni morálky. Kritická analýza principu dvojího účinku se zaměřuje na nedostatky v jeho tradicionálním chápaní založeném na rozlišení mezi přímím a nepřímím jednáním a z toho vyplývajícímu nebezpečí zpětného ospravedlnění zlých jednání jako nechtěných a nezamýšlených. To bude v práci důvodem pro představení nové interpretace principu podle Knauera, těžištěm kterého je přiměřená příčina jednání. Jeho aplikací na situaci vydíraní duchovních se dojde k závěru, že přistoupení kněze na podmínky vydíraní a s tím spjaté podávaní správ, je s objektivního hlediska bez přiměřené příčiny a představuje neetický kompromis. V závěru práce se načrtne situace pravého etického kompromisu, která poskytuje jako jediná jisté zodpovědné východiska z situace vydíraní: přistoupit na spolupráci ano, ale podávat obsahově bezvýznamné správy, resp. Zamlčovat pravdu, dokud to je možné.
Abstract v angličtině:
The doctoral thesis tries to reflect the collaboration of Catholic priest with the State Security Service (ŠtB). This is done in two steps. The first part illustrates the historical background based on research of archive materials and testimony of living priests - agents. Results of historical research tell us that it is not possible to assess the collaboration across the board just on the registration of agents in secret police register. Core of historical part is a typology of collaboration. It serves as a base for input to the second ethical part of doctoral thesis. The main goal of ethical part is to find objective criterions for answerable and ethical way out from moral dilemmas. Core of this part is theory about ethical compromise with two normative principles – principle of small evil and principle of double effect. The analysis of small evil didn’t get a satisfy way out from the situation of blackmail: in the concrete situation it didn’t tell us, which evil is smaller and which is bigger. The principle of double effect showed us, that the collaboration in blackmail situation is without proportionate cause, in other words, is counterproductive to their value in universal perspective. The priests hadn´t any guaranty, that after consent with collaboration in blackmail, the damage on their side but also on the side of chased priests will be stopped or will be not bigger. Consent opened the door for other manipulation. As a one possible way out from blackmailing looks to accept officially collaboration (sing declaration of collaboration) but don´t contact police, to avoid a meeting and of course don´t give them true reports. From the objective side is it the one possible way for ethical compromise
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThLic. Jozef Pavol 2.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThLic. Jozef Pavol 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThLic. Jozef Pavol 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 437 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. 641 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 414 kB