text size

Osobni svobody a bonum commune - Analýza díla Teorie spravedlnosti Johna Rawlse z pohledu křesťanské etiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Osobni svobody a bonum commune - Analýza díla Teorie spravedlnosti Johna Rawlse z pohledu křesťanské etiky
Titile (in english):
Personal freedom and bonum commune analysis of work theory of justice John Rawls christian ethics from the perspective
Type:
Dissertation
Author:
Peter Novitzky, M.A.
Supervisor:
prof.Dr. Albert-Peter Rethmann
Opponents:
Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Thesis Id:
59093
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality (26-KTE)
Study programm:
Theology (P6141)
Study branch:
Catholic Theology (XT)
Degree granted:
Th.D.
Defence date:
14/09/2011
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
teorie spravedlnosti, John Rawls, komunitarismus, křesťanská sociální etika, liberalismus
Keywords:
theory of justice, John Rawls, communitarianism, Christian social ethics, liberalism
Abstract (in czech):
Abstrakt Nynější práce se pokusí prezentovat významnost teorie spravedlnosti Johna Rawlse z pohledu křesťanské etiky, poukazujíc na některé vybrané aspekty této teorie. Základ pro tuto reflexi dává mimo jiné fakt, že teorie spravedlnosti Johna Rawlse se opakovaně cituje při prezentaci s principy sociální nauky církve. V některých bodech vykazují podobnost, zase v jiných částech jí zase oponuje. Dále John Rawls formuluje svojí formální teorii způsobem, aby byla její akceptace možná pro všechny racionální lidi. Do této skupiny zapadají také lidé s náboženskými a morálními představami, nebo jak je jmenuje samotný John Rawls, lidé s komprehenzivními naukami. Opodstatněnost zkoumání teorie spravedl- nosti přitom ospravedlňuje také fakt, že Rawls připisuje nemalou úlohu ve zmíněné teorii také náboženským myšlenkám. Za třetí, v osobě Johna Rawlse je možné spatřit jednoho ze zastánců a předních představitelů liberální tradice. Liberalismus je kvůli své nejasné definovatelnosti, ale přitom reálné přítomnosti ve společnosti a v myšlení lidí nemalou výzvou pro církev a náboženské představy, se kterou se již dvě století pokouší vypořádat. V této práci se proto prezentuje život a dílo Johna Rawlse, pak základní teze teorie spravedlnosti. Poté se demonstrují vybrané aspekty relevantní pro křesťansko-etickou reflexi. V poslední části se uvede kritika teorie spravedlnosti ze strany komunitaristů San- dela a Walzera s pozdější kritikou Sena a Ricoeura, doplněn reflexí této teorie ze strany teologů. 1
Abstract:
Abstract This work tries to present the importance of the theory of justice of John Rawls from the point of view of Christian ethics, pointing out selected aspect of this theory. The basis for this reflection gives the fact, that the theory of justice of John Rawls is repeatedly cited in the presentations of the principles of Catholic social teaching. In some points they show similarities, in others are in opposition. Furthermore, John Rawls formulates his formal theory in a way to make it acceptable for every rational human being. In this group are also included persons with religious and moral ideas, or how John Rawls call them himself: people with comprehensive doctrines. The rationale to examine the theory of justice is justified also by the fact that Rawls ascribes not ignorable function in the aforementioned theory to religious ideas. Thirdly, in the case of John Rawls is possible to see one of the advocates and fore-representative of the liberal tradition. Liberalism is, because of its ambiguous definition but simultanously real presence in the society and thinking of people, not ignorable challenge for the Church and religious ideas, with which she already tries for two hundred years to tackle. In this work therefore will be presented the life and works of John Rawls, together with the basic theses of the theory of justice. Then I demonstrate selected aspects relevant for Christian-ethical reflection. In the last part of this work the is showed the critique of the theory of justice from the communitarian thinkers Sandel and Walzer, together with later critique of Sen and Ricoeur, followed by the reflection upon the theory from certain theologians. 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Peter Novitzky, M.A. 880 kB
Download Abstract in czech Peter Novitzky, M.A. 44 kB
Download Abstract in english Peter Novitzky, M.A. 41 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Peter Novitzky, M.A. 9 kB
Download Opponent's review Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 1.44 MB
Download Opponent's review prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 2.94 MB
Download Defence's report 531 kB