velikost textu

Stavovský oděv katolického kněžstva a jeho zobrazení ve výtvarném umění. Historie - proměna - význam

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stavovský oděv katolického kněžstva a jeho zobrazení ve výtvarném umění. Historie - proměna - význam
Název v češtině:
Stavovský šat katolického kněžstva a jeho zobrazení ve výtvarném umění. Historie - proměna - význam
Název v angličtině:
Estate dress of the Catholic priesthood and its image in the visual arts. History – Changes – Meaning
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Radek Martinek, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Konzultant:
Dr.Phil. Karel Otavský
Id práce:
59083
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (XUU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Z hlediska současného překotně se rozvíjejícího badatelského zájmu o dějiny odívání (ať už podle období, profesních skupin nebo geografických oblastí) stojí stavovské odívání křesťanského kněžstva poněkud stranou. Je to způsobeno i tím, že tvoří v rámci celkových dějin odívání značně specifickou skupinu vyznačující se nepřetržitou kontinuitou a bohatou symbolikou, stvrzenou církevními předpisy, ale i místní tradicí. Už během prvních staletí se formuje teologická nauka o kněžství a kněžském stavu, ale nezůstává pouhou naukou, ale má i praktický dopad v životě duchovního a jeho okolí. Kněz se stává garantem společenského řádu a s ním spojených hodnot. Viditelné odlišení kněze od ostatního společenství tak dostává i svůj symbolický rozměr. Práce se snaží na pozadí obecných dějin církve naznačit vývoj, kterým se ubírala nauka o kněžství a jeho úkolu v křesťanském společenství. Kněžský oděv zcela zjevně vypovídá o tom, jak byl kněz vnímán společností, církví (resp. církevním právem), ale i jak vnímal sám sebe. To vše je konfrontováno s obrazovým materiálem a analýzou dochovaných oděvních součástí.
Abstract v angličtině:
Abstract In terms of the current rapidly growing investigative interest in the history of clothing (whether according to seasons, professional groups or geographic areas) the estate dress of Christian priesthood stands rather aside. It is caused also by the fact that within the overall history of clothing this subject represents a very specific group characterized by uninterrupted continuity, rich symbolism affirmed not only by the church regulations, but also by a local tradition. The theological teaching on priesthood and priestly estate formed as early as in the early centuries, nevertheless it did not remain a mere teaching, but it also had a practical impact on the life of a clergyman and his surroundings. The priest became the guarantor of social order and its associated values. Thus, a visible distinction between the priest and the rest of the community got even a symbolic dimension. This dissertation traces the ways in which the teaching on priesthood and priestly mission changed in the Christian community on the background of the general Church history. The priestly dress clearly communicates how a priest was perceived by a community, by the Church (or more precisely by the canon law), as well as how he perceived himself. All this is compared with extant visual material and analysis of surviving garments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Radek Martinek, Ph.D. 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Radek Martinek, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Radek Martinek, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Radek Martinek, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. 1.52 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jitka Jonová, Th.D. 2.04 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 9.82 MB