velikost textu

Pastorační rady farností v České církevní provincii jako realizace synodiality v pastorační praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pastorační rady farností v České církevní provincii jako realizace synodiality v pastorační praxi
Název v angličtině:
Parish Pastoral Councils in the Czech Ecclesial Province as Realization of Synodality in Pastoral Practice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Hruška, M.A.
Školitel:
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Oponenti:
prof. Pavel Ambros, Th.D.
Dr.Ing. Alois Křišťan, Th.D.
Id práce:
59074
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Pastorační rady farností v České církevní provincii jako realizace synodality v pastorační praxi Předkládaná dizertace se ve světle dnešní praxe pastoračních rad farností v české církevní provincii snaží prozkoumat různé modely a přístupy k práci pastoračních rad farností, teologicky je reflektovat z hlediska realizace synodality v církvi, naznačit některé možnosti synodálního chápání služby pastoračních rad a nabídnout některé praktické podněty pro podporu jejich služby v diecézích, aby pastorační rady farností mohly být účinnými nástroji pastorační služby farností jakožto učednických a sloužících komunit, které jsou na "společné cestě" (syn-ódos) do Božího království v kontextu dnešní společnosti. Srdcem celé dizertace je "prakticko-teologická reflexe" v páté kapitole založená na tvůrčím dialogu pramenů prezentovaných v kapitolách předchozích: (1) "kontextových východisek", (2) "situační reflexe", (3) "teologických základů" a (4) "organizačních inspirací". Navazující "strategicko-praktická perspektiva" zachycená v kapitole šesté pak vše zaostřuje zpět do pastorační praxe tím, že navrhuje formulaci "vize synodálně chápané pastorační rady farnosti" a načrtává model "strategie podporovaného růstu" takovýchto pastoračních rad, který je "šitý na míru" pastoračnímu kontextu diecézí české církevní provincie. Celek této dizertace se tak snaží přispět k rozvoji takových pastoračních rad v české církevní provincii, které lze přirovnat k živému, trojičně inspirovanému, v každé farnosti přítomnému "tříbarevnému zrcadlu", ve kterém se církev chápaná jako "tančící ikona Trojice" může "shlížet", podle kterého se může "přičesávat" a s pomocí kterého se může "učit příslušné taneční kroky", aby mohla být součástí "trojičního kolového tance".
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Hruška, M.A. 15.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Hruška, M.A. 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Hruška, M.A. 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Pavel Ambros, Th.D. 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr.Ing. Alois Křišťan, Th.D. 323 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 193 kB