velikost textu

Ekleziologie Tomáše Bavorovského (1562)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekleziologie Tomáše Bavorovského (1562)
Název v angličtině:
Ecclesiology Tomáš Bavorovský († 1562)
Typ:
Disertační práce
Autor:
ThLic. Mgr. Jaroslav Havrlant, Th.D.
Školitel:
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
Oponenti:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
doc. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr., Ph.D., Th.D.
Id práce:
59073
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kázání, homiletika, ekleziologie, Boží království, katolická církev, české církevní dějiny, reformace
Klíčová slova v angličtině:
preaching, homiletical, ecclesiology, Kingdom of God, Catholic Church, Czech history of the Church, reformation
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta Disertační práce, Praha 2013 ABSTRAKT Ekleziologie Tomáše Bavorovského († 1562) Jaroslav Havrlant Kazatel a spisovatel Tomáš Bavorovský je dosud nezpracovanou osobností české renesance. Je představitelem církve věrné Římu těsně před ukončením Tridentského koncilu a příchodem jezuitů do Prahy. Pro výzkum jeho ekleziologických postojů vznikla tato práce, jež je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První tři se zabývají historickou problematikou, ať už se jedná o obecné dějiny, život či dílo kazatele, další se zaměřují na jeho pojetí církve a Božího království. První kapitola nejprve představuje specifika české reformace, která se lišila od sousedních evropských zemí svojí husitskou tradicí a utrakvistickou církví. Tomáš Bavorovský žil a působil zejména v katolických městech jižních a západních Čech (Bavorov, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Plzeň). Proto následuje stručný popis jejich náboženských dějin. Druhá kapitola o Tomášovi Bavorovském začíná částí popisující druhý život kazatele. Chronologicky představuje spisovatele, kteří o kazateli něco napsali. V 19. století se Bavorovský stal poměrně čteným autorem, ale století následující na tuto osobnost pozapomnělo. Tomáš Bavorovský se narodil jako syn rychtáře v Bavorově. Není známé, kde studoval a zda získal vysokoškolský titul. Nejprve působil v Jindřichově Hradci, pak přešel do Plzně, kde se stal farářem a arcijáhnem. Zde proslul zejména svými postními kázáními. Krátce nato jej Vilém z Rožmberka získal pro kostel v Českém Krumlově, kde Bavorovský jako představený jihočeských duchovních řídil reformu zdejší církve. Roku 1558 se stal děkanem svatovítské kapituly v Praze, ale po třech letech se pro nemoc úřadu vzdal. Zemřel v Plzni roku 1562 jako zdejší arcijáhen. Třetí kapitola popisuje dílo Tomáše Bavorovského a jeho historické souvislosti. První jeho kázání byla otištěna v překladu Hoffmeistrovy postily do češtiny (Prostějov 1551) v úpravě Jana Straněnského. Roku 1552 následují postní Kázání o svatém pokání a Rozjímání o umučení Páně. Nejrozsáhlejší je Postila česká (Olomouc 1557) obsahující homilie na neděle a některé svátky celého liturgického roku. Posledním dílem je teologický traktát Zrcadlo onoho věčného života, kterým Bavorovský hájil posmrtný život v nebi a kult svatých. Nejdelším oddílem studie je čtvrtá kapitola: Pastorální pojetí Božího království. Zde se dostáváme k vlastní Tomášově ekleziologii. Členění kapitoly respektuje osu jeho hlásání: představení cíle – doporučení prostředků k jeho dosažení – varování před překážkami. V této kapitole tedy nejprve představíme Tomášovo pojetí Božího království i církve a pokusíme se vyjádřit, jak mohl chápat vztah mezi nimi. K tomu nám poslouží statě o známkách církve a jejích dalších aspektech. Druhá část se věnuje prostředkům, které vedou ke spáse (milost, plodná víra, svátosti a skutky zbožnosti). A třetí se zabývá dvěma mocnostmi, královstvím ďáblovým a královstvím tohoto světa, z nichž pocházejí největší překážky a pokušení k dosažení Božího království. Pátá kapitola má za úkol v hrubých rysech porovnat pojetí církve Tomáše Bavorovského s pohledy administrátora pražského arcibiskupství Jindřicha Scribonia a františkána Jana Chyšského. Zároveň Tomáše řadí do v jeho době širokého proudu křesťanství, který se inspiroval v biblickém humanismu a sympatizoval s jeho představiteli, Erasmem Rotterdamským, sv. Johnem Fisherem a dalšími. Tomáš sice horlivě hájil katolické učení, ale přitom se vyhýbal některým otázkám (papežský primát, celibát, odpustky, očistec…). Církev byla pro něj nutným prostředkem k dosažení Božího království; církev a království rozlišoval, ale neodděloval. Disertační práce objevila v Tomášově ekleziologii celkem moderní pohled na teologii Božího království a z toho plynoucí pozitivní pastorační zaměření na člověka a jeho spásu. 2
Abstract v angličtině:
Charles University in Prague, Catholic Theological Faculty Thesis, Prague 2013 ABSTRACT Ecclesiology of Tomáš Bavorovský († 1562) Jaroslav Havrlant Catholic preacher Tomáš Bavorovský (Thomas of Bavorov) is still a quite unknown personality of Bohemian renaissance. He is the representative of the Church loyal to the Pope in Rome shortly before the end of the Trident council and the arrival of Jesuits to Prague. The result of my study aimed at his ecclesiological approach is my thesis, which contains five chapters. The first three chapters are concerned with common historical facts of his time as well as with life and work of the preacher. The others focus on his interpretation of the Church and the Kingdom of God. The first chapter describes specific situation of Bohemian reformation, which was different from the neighboring countries because of its Hussite tradition and Utraquistic Church. Tomáš Bavorovský worked mostly in Catholic south and west Bohemian towns (Bavorov, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Plzeň). Therefore I describe in short also their religious history in this chapter. The part concerning the personality of the preacher starts with describing him as a writer. In chronological sequences it presents the writers who have written about him. Even though Tomáš Bavorovský was quite famous author in the 19th century, his works were of much less interest in the following century. Tomáš Bavorovský was born as a son of the reeve in Bavorov. Unfortunately, we do not know where he studied and if he got his university degree. Originally he may have worked in Jindřichův Hradec. Later he moved to Plzeň (Pilsen) where he became a vicar and archdeacon. He became very famous here for his Lenten preachments. Shortly afterwards Vilém of Rožmberk got him for the church in Český Krumlov where the preacher, as the head of south Bohemian clericals, managed the reform of the local Church. In 1558 he became the dean of St. Vitus’s canonry in Prague. Three years later he resigned because of his illness. He died as the local archdeacon in Pilsen in 1562. The third chapter describes the preacher’s work and the historical consequences. His first preachments issued in he translation of Hoffmeister’s Postilla into Czech language (Prostějov, 1551) in the arrangement of Jan Straněnský. In 1552 followed Lenten preachment called “Preachments about saint penance and Contemplation about Martyrdom of the Christ.” The vastest set is “Bohemian Devotional Book” (Olomouc, 1557), which contains homilies on Sundays and some feasts within the whole liturgical year. His last work is the theological tractate “Mirror of Eternal Life” in which Bavorovský protected eternal life in the Heaven and cult of Saints. Pastoral interpretation of the Kingdom of God is the most extensive chapter. The own preacher’s ecclesiology is examined there. The segmentation of this section respects the central theme of his spreading: introduction of the objective – recommendation of the means to its accomplishment – difficulty warning. I try to introduce his interpretation of the Kingdom of God as well as the Church and the relation between them. It is described in the sections dealing with marks and other aspects of the Church. In the second part I take heed of the means leading to salvation (the grace of God, belief, sacraments and acts of piousness). The third part takes interest in two powers, the Kingdom of the Devil and the Kingdom of the World. The most important difficulties and temptations have their origin just in these two Kingdoms. The preacher’s conception of the Church is compared with the views of other catholic authors: administrator of Prague archbishopric Jindřich Scribonius and Grey Friar Jan Chyšský in the fifth chapter of my thesis. I also try to rank Tomáš Bavorovský into the at that time wide Christian stream, which found its inspiration in biblical humanism and sympathized with its representatives, Erasmus of Rotterdam, John Fisher and others. Although Tomáš enthusiastically defended Catholic teachings he avoids some questions (pop primacy, celibacy, indulgences, purgatory, etc.). The Church was for him the means how to reach the Kingdom of God. He distinguished the Church and the Kingdom of God but he did not separate them. I believe that I have managed to reveal in the preacher’s ecclesiology quite modern view on theology of the Kingdom of God and consequently positive pastoral orientation at a man and his salvation. ===================================================================
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThLic. Mgr. Jaroslav Havrlant, Th.D. 2.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThLic. Mgr. Jaroslav Havrlant, Th.D. 220 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThLic. Mgr. Jaroslav Havrlant, Th.D. 158 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce ThLic. Mgr. Jaroslav Havrlant, Th.D. 488 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr., Ph.D., Th.D. 514 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 9.29 MB