velikost textu

Mikuláš Puchník - život a právnické dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mikuláš Puchník - život a právnické dílo
Název v angličtině:
Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem by Nicolaus Puchnik, critical edition of the treatise
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc.
doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc.
Konzultant:
JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.
Id práce:
59057
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Církevní a obecné dějiny (XHU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kanonické právo, středověk, procesní právo, Mikuláš Puchník, traktát, ordo iudiciarius
Klíčová slova v angličtině:
canon law, Middle Ages, procedural law, Nicolaus Puchnik, treatise, ordo iudiciarius
Abstrakt:
Abstrakt_česky Disertace se zabývá výzkumem kanonického procesního práva v Praze na sklonku 14. stol. Rozebírá dílo Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem v ohledu historickém i právním a zasazuje ho do právních i správních kontextů doby konce 14. a poč. 15. stol. Dílo bylo hojně užíváno studenty práva na pražské univerzitě jako učební text i úředníky arcibiskupství pražského stejně jako procesními stranami (žalobci i obhájci) v jednotlivých kauzách. Disertace obsahuje textovou část skládající se z biografie autora Processu Mikuláše Puchníka, právně-historické analýzy díla zahrnujícího i popis právních obyčejů a zasazení díla do evropského kontextu a paleograficko-kodikologického rozboru rukopisů. Druhá část disertace obsahuje edici zpracovanou s užitím čtyř rukopisů (Mnichov 677 jako základní text a další tři rukopisy pocházející ze 14. stol.).
Abstract v angličtině:
Abstrakt_anglicky The PhD thesis is focused on canon procedural law in Prague at the end of 14th century. The purpose is to prepare a critical edition and summary of the treatise Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem and to contextualize it to iuridical and administrative connections in the period at the end of the 14th and beginning of the 15th centuries. The researched treatise was a very useful theoretical and practical vademecum of procedural law and was used not only by students of law at The University of Prague as a manual but also by archiepiscopal clerks, as well as plaintiffs and defendants in the single cases. The thesis consists of the biography of the author Nicolaus Puchnik, canon law analysis and commentary incl., local customs, manuscript analysis based on paleography and codicology, European context analysis based on the juristic style and, last but not least, the edition. The edition is composed of four manuscripts (Munich 677 as the basic text version and other three manuscripts originated in the 14th century).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D. 1.3 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D. 507 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D. 438 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc. 382 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc. 517 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. 1.12 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 362 kB