velikost textu

Rozhodování soudů o nákladech řízení v civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodování soudů o nákladech řízení v civilním procesu
Název v angličtině:
Court decisions on costs in civil procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tereza Filipová
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
59046
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náklady soudního řízení, bezplatná právní pomoc, soudní poplatky
Klíčová slova v angličtině:
costs of civil proceeding, legal aid, court fees
Abstrakt:
Abstrakt Cílem rigorózní práce je shrnutí problematiky nákladů civilního soudního řízení, především sporného, vyúsťující v navržení možných řešení pro zlepšení procesního rozhodování soudů. Pozornost je věnována především právně – teoretickým východiskům institutu nákladů řízení, právní úpravě nákladů řízení a rozhodovací praxi soudů zahrnující konkrétní případy z rozhodovací praxe soudů všech stupňů soudní soustavy. Práce se zaobírá základními zásadami, které provází rozhodování o nákladech řízení, náhradou nákladů řízení zahrnující i náhradu nákladů státu, a to i v kontextu bezplatné právní pomoci včetně exkurzu do právní úpravy bezplatné právní pomoci ve Spolkové republice Německo a ve Slovenské republice. Popsán je proces vzniku soudního rozhodnutí o nákladech řízení, stanovení jejich výše, možná aplikace moderačního práva soudu a uplatnění opravných prostředků. Ač je práce věnována hlavně nákladům sporného řízení, nebyly opomenuty ani náklady nesporného řízení, náklady výkonu rozhodnutí a náklady exekuce.
Abstract v angličtině:
Abstract The object of this thesis is to capture the issue of court decisions on costs of civil proceeding. The purpose of the work is to take possible solutions whose application could lead to subsequent improvement of courts´desicions on costs and simplifying the decision making process. Furthermore, legislation in the Czech Republic is beeing analyzed. Apart from that, the thesis deals itself with the basic principles of decisions on the costs supported by case law which can be applied in judicial practice. Attention is also focused on theoretical questions of costs - the types of costs, the issue of legal fees, compensation of costs, decision making process, procedural economy and the bill of costs. Apart from that the subject of my interest are specific cases from practice courts, which are legally interesting or controversial. In addition to that, I pursue the field of legal aid, which is compared with its equivalents in the Federal Republic of Germany and Slovak Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tereza Filipová 798 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tereza Filipová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tereza Filipová 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 146 kB