velikost textu

Julius Zeyer a jeho vztah k francouzské kultuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Julius Zeyer a jeho vztah k francouzské kultuře
Název v angličtině:
The problems of Julius Zeyer and his inspiration by French culture
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tereza Riedlbauchová, Ph.D.
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Pechar
PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D.
Id práce:
58853
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
15. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Julius Zeyer a jeho inspirace francouzskou kulturou je téma velmi široké, jež zahrnuje celou řadu oblastí: Zeyerovy osobní styky s francouzskými osobnostmi, inspiraci francouzskou kulturou, tj. uměním, literaturou a filozofií, ale v širším smyslu také životní styl a mentalitu. Tuto problematiku jsme v této dizertaci zúžili na několik okruhů, a to na Zeyerovy cesty do Francie, kontakty s tamějšími umělci a jeho četbu francouzské literatury (1. kapitola) a francouzské literární inspirace jeho děl (2. a 3. kapitola). Podstatná je pro nás otázka, jaký typ a jaká míra ovlivnění francouzskými prameny se v jeho dílech projevuje. V první kapitole Francie jako zdroj inspirace, literárně-historickém úvodu, se soustředíme na Zeyerův pobyt v Paříži v roce 1889–1890 s cestami do Bretaně a Pikardie. Vycházíme přitom z jeho korespondence se Zdenkou Braunerovou, Marií Kalašovou, Josefem Václavem Sládkem, Heritesovými ad., v níž se zmiňuje o různých jevech týkajících se života ve Francii i o svých dojmech a prožitcích. Méně prostoru věnuje seznámení s různými osobnostmi, proto se tyto kusé informace pokoušíme doplnit z literatury o Zdeňce Braunerové, která Zeyerovi většinu pařížských kontaktů zprostředkovala. Jde zejména o okruh umělců pohybujících se kolem jejího švagra Élémira Bourgese, např. o bratry Marguerittovi, Odilona Redona, Josépha Péladana, Henriho Signoreta, Édouarda Paillerona a Armanda Pointa. Kromě toho Zeyer v Paříži navázal také kontakty s polskými emigranty, zejména se Zenonem Przesmyckim, zvaným Miriam. ...
Abstract v angličtině:
Julius Zeyer and His Inspiration by French Culture is a large subject that includes several topics: Zeyer´s personal contacts with French personages, inspiration by French culture in general; by art, literature, philosophy, but also by French lifestyle and mentality. In this thesis the topic is narrowed down to Zeyer´s journeys to France and his contacts with local personages as well as to his reading of French literature (Chapter 1) and French literary inspiration of some of his works (Chapter 1 and Chapter 2). We are interested especially in the type and the degree of influence by French sources we can find in his work. Chapter 1 is conceived as a literary-historical introduction – Francie jako zdroj inspirace (France as a source of inspiration) – concerns his one-year stay in Paris between 1889–1890 and the journeys to Brittany and Picardy in the same year.The source of information on this topic is Zeyer´s correspondence with Zdenka Braunerová, Marie Kalašová, Josef Václav Sládek, the Heriteses etc., where he mentions different aspects of life in France as well as his impressions and experiences. He doesn´t talk much about his acquaintances with French personages. That´s why we are trying to complete this information from literature about Zdenka Braunerová. She mediated most of Zeyer´s Parisian contacts. It means especially the artists around her brother-in-law Élémir Bourges: Margueritt brothers, Odilon Redon, Joséph Péladan, Henri Signoret, Édouard Pailleron, Armand Point. Besides that Zeyer established contacts with Polish exiles, mainly with Zenon Przesmycki, called Miriam. Another topic of Chapter 1 is Zeyer´s marginal translations from French and French books from his library. The library can be found in the depository of The National Museum in Terezín, which includes four hundred volumes. One fifth of them is written in French. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Riedlbauchová, Ph.D. 1.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Riedlbauchová, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Riedlbauchová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Riedlbauchová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Pechar 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D. 340 kB