velikost textu

Úverová zmluva na kúpu a stavbu komerčných nehnuteľností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úverová zmluva na kúpu a stavbu komerčných nehnuteľností
Název v češtině:
Úvěrová smlouva na koupi a stavbu komerčních nemovitostí
Název v angličtině:
Loan Agreement for Acquisition and Development of Commercial Real Estate
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Roman Môcik
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Id práce:
58603
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Témou predkladanej rigoróznej práce je analýza právneho inštitútu úverovej zmluvy na kúpu a stavbu komerčných nehnuteľností. Jednotlivé kapitoly sú členené z hľadiska tradičnej štruktúry záväzkového práva a podrobne rozoberajú pojem úverovej zmluvy, jej vznik, práva a povinnosti zmluvných strán ako aj jej zánik. Na pochopenie úverovej zmluvy v historickom kontexte, obsahuje práca stručný prehľad vývoja inštitútu v českom a slovenskom práve. Vzhľadom na aktuálnosť otázky rekodifikácie súkromného práva v Českej republike, sme na záver zhodnotili platnú právnu úpravu a urobili odporúčania de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
The topic of the submitted dissertation is the analysis of the legal institute of the Loan Agreement for Acquisition and Development of Commercial Real Estate. The individual chapters are divided from the perspective of traditional contractual law structure and analyze in detail the definition of the loan agreement, its conclusion, rights and obligations of the contractual parties as well as its termination. To understand the loan agreement in historical context, the dissertation contains a brief overview about the development of the institute in Czech and Slovak law. In regards to the urgency of re-codification of the private law in the Czech Republic, the current legal framework has been evaluated at the end and recommendations have been made de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Roman Môcik 447 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Roman Môcik 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Roman Môcik 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 565 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB