velikost textu

KONSTRUKCE FEMININITY A MASKULINITY V ČESKÉM FILMOVÉM PLAKÁTU V ROCE 1968

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
KONSTRUKCE FEMININITY A MASKULINITY V ČESKÉM FILMOVÉM PLAKÁTU V ROCE 1968
Název v angličtině:
Femininity and masculinity portrayal as displayed in the Czech film posters in 1968
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D.
Id práce:
58490
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na genderovou analýzu českých filmových plakátů vytvořených v roce 1968, s důrazem na identifikaci dominantních způsobů zobrazování žen a mužů v těchto výtvarných dílech a jejich interpretaci v rámci daného historického a společenského kontextu. Teoretická část se věnuje především prezentaci funkce a výrazu filmového plakátu a podmínek autorské tvorby v období totality. V empirické části jsou porovnávány závěry některých ‚západních‘ teorií zabývajících se prezentací genderu v reklamě (Erving Goffman, Judith Williamson, Jean Kilbourn; v tuzemském kontextu Libora Oates-Indruchová) s prezentacemi feminity a maskulinity na filmových plakátech z roku 1968. Analýza se dále soustředí na identifikaci specifických rysů tvorby filmových plakátů v daném období a na způsoby prezentace (a vzájemné interakce) patriarchálního diskurzu na straně jedné a komunistické ideologie na straně druhé. Analýza souboru plakátů z roku 1968 odhaluje stereotypní zobrazování žen (ženy jako pasivizované objekty) a prezentaci hierarchického uspořádání genderových vztahů (ženy jako znevýhodňovaná skupina). V rámci analýzy však byla identifikována také díla, která nabízejí alternativní reprezentaci genderových vztahů a narušují dominantní patriarchální perspektivu. Klíčová slova český filmový plakát, feminita, maskulinita, patriarchální řád, reklama, symbolické násilí, 1968
Abstract v angličtině:
The main target of this work is gender analysis of Czech film posters created in year 1968 with emphasis on identification of main presentation patterns of women and men in this kind of graphic art as well as on interpretation of these works in the frame of a given historical and social context. Within theoretical part of the work, mainly function and expression of film poster is presented as well as conditions of graphic art work in the period of communist totality. In the analytical part, conclusions of some ‘Western’ theories related to gender in advertisements (Erving Goffman, Judith Williamson, Jean Kilbourn; Libora Oates-Indruchová within domestic context) are compared with femininity and masculinity displays on film posters from year 1968. Beside this, analysis is aimed on identification of specific characteristics of film posters production in a given period and also on ways of presentation (and mutual interaction) of patriarchal discourse on the one hand and communist ideology on the other. Analysis of film posters from 1968 collection detects stereotype images of women (women as passive objects) and presentations of hierarchical arrangement of gender relationships (women as a disadvantageous group). Within the analysed file of posters there were also identified alternative representations of gender relationships which are contradictory to the dominating patriarchal perspective. Key words Czech film poster, feminity, masculinity, patriarchal order, advertisement, symbolic violence, 1968
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Havelková, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D. 92 kB