velikost textu

Mezery v zákonném a smluvním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezery v zákonném a smluvním právu
Název v angličtině:
Loopholes in statute and contract law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Voda
Vedoucí:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
Id práce:
58470
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
poukazovat na zanedbání péče ze strany ošetřujícího lékaře, tedy na postup non lege artis216. V krajním případě by byl lékař vystaven i riziku trestního stíhání217 případně občanskoprávní žalobě na náhradu škody. V případě soudního řešení celé věci bude na zdravotnickém zařízení, aby prokázalo existenci informovaného nesouhlasu. Z tohoto pohledu se jeví jako klíčové, zda byla řádně vedena zdravotnická dokumentace a bude dostupný písemný (byť jak naznačeno výše i třeba nepodepsaný) negativní revers. Pokud bude písemné zachycení reversu nedostupné (např. proto, že se dokument ztratil), lze jej stále prokázat svědecky, nicméně důkazní pozice zdravotnického zařízení tím bude zcela jistě oslabena. Za nesouhlas pacienta s navrhovanou zdravotní péčí se nepovažuje situace, kdy je lékařem doporučen určitý léčebný postup, ale zároveň jsou uvedeny určité reálné alternativy a pacient se rozhodne pro jinou možnost než tu, jež doporučil lékař. V takovém případě jde o pouhou svobodnou volbu mezi dostupnými možnostmi. Pro postavení lékaře by bylo v takové situaci vhodné, aby pacient podepsal informovaný souhlas, v němž by pacientova volba jiné než doporučované alternativy byla zanesena. 7 Závěr Cílem právní úpravy informovaného souhlasu se zákrokem je dosáhnout určitého stupně ochrany práv pacientů. Pozitivní právo stanoví podmínky pro vyslovení informovaného souhlasu. Za klíčovou z nich považuji poučení pacienta. Jeho předpokladem je efektivní komunikace lékaře s pacientem. Ta umožňuje poskytnout pacientovi relevantní informace, ověřit zda jsou pro pacienta srozumitelné a respektovat jeho následné rozhodnutí. Uvedení právní úpravy v život vždy závisí na těch, jimž je určena a kteří ji realizují. V případě informovaného souhlasu jde o pacienty a lékaře. Tento úkol doléhá mnohem více na zdravotnická zařízení a jejich personál. Role pacienta je v tomto procesu sice velmi významná, nicméně odpovědnost za způsob rozhovoru s pacientem a právní relevanci vysloveného souhlasu doléhá na lékaře, pro nějž je řádná komunikace s pacientem, její příjemné i stinné stránky nedílnou součástí povolání. Pokud nejsou přítomny jiné právní 216 Petr Šustek, Tomáš Holčapek, Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, 2007, str. 120. 217 § 207 odst. 2 a § 223 a 224 TZ. 56 důvody zákroku (např. krajní nouze) informovaný souhlas pacienta je pro lékaře "propustkou" do právem chráněné sféry osobní integrity pacienta. Domnívám se, že v každodenní praxi je velice obtížné dosáhnout u konkrétního zákroku plošného standardu informovaného souhlasu pacienta v takové míře, že tento úkon proběhne na všech pracovištích v republice stejně kvalifikovanou formou se stejným efektem pro finálního adresáta lékařské péče – pacienta. K tomuto závěru mne vede rozmanitost komunikačních situací, jichž je informovaný souhlas součástí, různorodost osobností jak pacientů, tak lékařů a v neposlední řadě široká škála lékařských úkonů. Je však vhodné směřovat k určité minimální míře sjednocení a snažit se o stav, kdy základní aspekty informovaného souhlasu a z nich plynoucí ochrana práv pacienta budou uvedeny v život. 57
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Voda 3.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Voda 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Voda 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB