velikost textu

Rozhodování a procesy v právní úpravě užívání vod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodování a procesy v právní úpravě užívání vod
Název v angličtině:
Decision-making and processes in regulation of water use
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D.,LL.M.
Id práce:
58439
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veřejná správa, vodní právo, vodní zákon, vodoprávní úřad, nakládání s vodami, vodoprávní řízení, opatření obecné povahy, závazné stanovisko, souhlas, vyjádření
Klíčová slova v angličtině:
public administration, water law, Water Act, the water authoriry, water management, administrative procedure in water management, measure of a general nature, binding opinion, approval, statement
Abstrakt:
Abstrakt Práce se po úvodním stručném historickém exposé užívání vod (nejen) na našem území a souvisejících pramenů práva zaměřuje na rozhodování a procesy v oblasti užívání vod v soudobé české právní úpravě. Téma je rozděleno do tří ucelených bloků pojednávajících o vodoprávním řízení, o opatření obecné povahy ve vodním zákoně a o jiných aktech podle vodního zákona. Na úvod předchází kapitola věnovaná soustavě vodoprávních úřadů, které se v rozhodující míře podílejí na výkonu státní správy podle vodního zákona. Práce poukazuje na dělenou centrální působnost čtyř ministerstev (zemědělství, životního prostředí, dopravy, obrany) jako ústředních vodoprávních úřadů i na jinak „zbytkovou“ působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností jako vodoprávních úřadů. Kapitola o vodoprávních úřadech se také věnuje působnosti obecních, krajských úřadů a újezdních úřadů, stejně tak jako nedávno zrušeným vodoprávním úřadům pověřených obecních úřadů. Vodoprávní řízení je správní řízení vedené o věcech upravených vodním zákonem. Správní orgány (nejčastěji vodoprávní úřady) v něm postupují podle správního řádu, popř. v případě vodních děl či vodohospodářských úprav podle stavebního zákona, pokud vodní zákon, jenž ve vztahu k citovaným předpisům vystupuje jako lex specialis, nestanoví něco jiného. Vodní zákon obsahuje řadu odchylek od správního řádu, které jsou v této práci popsány a rovněž zhodnoceny jednak z hlediska odůvodněnosti ve vztahu ke správnímu řádu a tendencím po minimalizaci odchylujících se zvláštních právních úprav, jednak je uvedeno i hledisko jejich relevance vzhledem k potřebám vodohospodářské praxe. Prakticky je řada procesních pravidel prezentována na příkladu patrně nejběžnějšího typu rozhodnutí vydávaného ve vodoprávním řízení, kterým je povolení k nakládání s vodami. Práce se také pozastavuje u základního institutu vodního práva, jenž představuje právě nakládání s vodami, a to mj. i poukazy na právní úpravu některých jiných zemí. Vodní zákon musel nejpozději po přijetí správního řádu z roku 2004 zareagovat také na skutečnost, že některé akty správních orgánů (vodoprávních úřadů) nemusí být ani rozhodnutím ve vodoprávním řízení, ani právním předpisem. Opatření obecné povahy jako akt vymezený co do předmětu konkrétně (individuálně) a co do adresátů obecně je v rámci vodního práva ideálním typem aktu pro takové úkony vodoprávních úřadů, jako jsou např. úprava, omezování nebo zakazování obecného nakládání s povrchovými vodami (koupání, bruslení, napájení dobytka apod.) či stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo vodního díla aj. V uvedených případech totiž vodoprávní úřad zakládá či ruší konkrétní práva nebo ukládá určité povinnosti neurčitelnému okruhu osob (např. každému, kdo by se chtěl jít koupat v předmětném úseku povrchových vod). Přes novější vývoj judikatury v případě posuzování opatření obecné povahy z materiálního hlediska se vodní zákon od 1.8.2010 přiklonil k explicitnímu vymezení formy vybraných úkonů jako opatření obecné povahy, pokud podle zákonodárce naplňovaly znaky opatření obecné. Přesto se dnes ukazuje, že v některých ohledech mohl být takový přístup důslednější a snad i razantnější co do uplatnění opatření obecné povahy ve vodním zákoně, i když i platná právní úprava opatření obecné povahy ve vodním zákoně má v důsledku významných odchylek od procesu jeho vydání podle správního řádu přijatých v zájmu zvýšené operativnosti a jeho efektivnějšího uplatnění ve vodoprávní praxi některé kritiky. Práci uzavírá partie věnovaná dalším typům aktů či procesům podle vodního zákona, jejichž cílem je naplňování účelu vodního zákona a vodní politiky jinak, než jak to umožňují právní předpis, rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydávané podle vodního zákona. Závazné stanovisko vodoprávního úřadu reprezentuje skupinu aktů, jež jsou subsumovány navazujícími správními akty a teprve skrze ně působí na jejich adresáty. Souhlas vodoprávního úřadu je třeba k těm stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry. Je charakteristický tím, že může mít jak formu rozhodnutí ve správním (vodoprávním) řízení, tak i formu závazného stanoviska vodoprávního úřadu, které v takovém případě v jakési specialitě k obecně upravenému závaznému stanovisku nahrazuje jako institut určený pro taxativně vyjmenované stavby, zařízení nebo činnosti závazné stanovisko vodoprávního úřadu. Vyjádření vodoprávního úřadu k záměru umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení anebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo 2 podzemních vod, dnes odpovídá předběžné informaci obecně upravené ve správním řádu, zatímco dříve (stejně jako dnes např. v právní úpravě na Slovensku) se jednalo o (začasté nevítanou) nezbytnost doprovázející každou významnější investiční akci. To je ostatně směr, který by do budoucna mohl být s ohledem na význam prevence, předběžné opatrnosti a trvale udržitelného užívání vod znovu inspirací i pro naši právní úpravu, ve které vodoprávní úřad při vydávání vyjádření ke konkrétnímu záměru naplňuje v postavení erudovaného odborníka spíše roli infomační či poučovací, než aby takové vyjádření bylo nezbytnou podmínkou realizace některých činností. Vodním zákonem nabízená paleta rozhodnutí a jiných procesů v oblasti užívání vod je poměrně pestrá. Cílem této práce bylo představit nabízené alternativní procesy, včetně rozhodnutí, nejen uživatelům povrchových nebo podzemních vod. Cílem bylo také zamyslet se nad některými dílčími otázkami, popř. navrhnout či doporučit jejich novou, popř. historickou či zahraniční zkušeností inspirovanou úpravu. Klíčová slova Veřejná správa – vodní právo – vodní zákon – vodoprávní úřad – nakládání s vodami – vodoprávní řízení – opatření obecné povahy – závazné stanovisko – souhlas - vyjádření 3
Abstract v angličtině:
Abstract This PhD thesis, after a brief introductory historical exposé of water use (not only) in our territory and related sources of law focuses on decision making and processes in water use in contemporary Czech legislation. The topic is divided into three blocks, relating to integrated water management procedures, a general measure of water law and other acts pursuant to the Water Act. The introduction precedes the chapter on system of water authorities, which are crucially involved in the exercise of state administration under the Water Act. PhD thesis points to the split competence of the four central ministries (agriculture, environment, transport, defense) as a central water authorities and the other "residual" powers of municipal authorities of municipalities with extended powers as water authorities. The chapter on water management offices is also engaged in the scope of municipal and regional authorities and military domains office, as well as the recently canceled water authorities in charge of municipal authorities. The water management is the administrative proceedings on matters within the Water Act. Administrative bodies (mostly water authorities) there follow the Administrative Code, or in the case of water works and water management arrangements of the Building Act, if the Water Act, which in relation to the cited regulation acts as a lex specialis, unless something else. The Water Act contains a number of deviations from the Administrative Code, which are described in the work and also evaluated both in terms of justification in relation to the Administrative Code with the potential for minimizing deviating special regulations, both is stated the aspect of their relevance to the needs of water management practice. Practically, a number of procedural rules are presented on the example probably the most common type of decision issued by the water management in which a permit for water use. PhD thesis is also suspended for basic water law institute, which is precisely the use of water, and among other things, with references to legislation in some other countries. The Water Act had the latest after receipt of the Administrative Code of 2004 to respond also to the fact that certain acts of administrative authorities (water authorities) may not even be in by the water management decision, or regulation. Measures of a general nature as an act defined as the subject specific (individually) and what the recipients are generally within the water rights of an ideal type of act for such operations of water authorities, such as regulation, restriction or banning the general use of surface water (swimming, skating , watering cattle, etc.) or the determination of the protective zones of water sources or water works, etc. In these cases, the water authority establishes or revokes a particular right or imposes certain obligations to indeterminable group of persons (f.e. to anyone who wanted to go swimming in the reference section of surface water). Despite recent developments in case law for assessing the general measure of the material terms the Water Act inclined from 1.8.2010 in favor of an explicit definition of the form of selected operations as a general measure, if in the legislature filled the measure of a general character. Yet today, shows that in some respects, this approach could be more consistent and perhaps even more aggressive in terms of application of general measures in water law, although existing rules on general measures in the water law is due to significant deviations from the process of his extradition under administrative Code adopted in order to increase flexibility and its effective application in water management practice some critics. Dissertation concludes passage devoted to other types of acts or processes under the Water Act, aimed at fulfilling the purpose of water law and water policy other than as permitted by law, decisions or actions of a general nature issued under the Water Act. The binding position of the water authority represents a group of acts which are consequential subsumed by follow-up administrative acts and acts only through them to their addressees. Approval of the water authority is needed for those buildings, facilities or activities which do not require authorization under the Water Act, which may affect the water regime. It is characterized by that it may have, as a form of administrative decisions in (water management) proceedings, and form the binding opinion of the water authority, which in this case, in a kind of special to generally enacted binding opinion replaces as an institute designed to exhaustively listed building, facility or activity binding opinion of the water authority. Statement of the water authority's intention to place, perform, modify, or remove the building or equipment or perform other activities, if such a plan may affect water 2 conditions, potential energy, the quality or quantity of surface water or groundwater, now generally corresponds to the preliminary information provided in the Administrative Code, while ago (like today for example in the Slovak legislation) it was (unwelcome often do) the need to accompany any major investment project. This is indeed the direction in which the future could be with regard to the importance of prevention, precaution and sustainable use of water re-inspire our legislation, in which the water authority in issuing statements on a specific plan fills in the position of knowledgeable expert role rather information or advice (instruction), than such statement was a necessary condition for the implementation of some activities. By the Water Act offered variety of decisions and other processes in the field of water use is quite varied. The aim of this work was to present the offer to alternative processes, including decisions not only to users of surface water or groundwater. The aim was also to reflect on some partial issues eventually, or alternatively suggest or recommend their new or by a historical and international experience inspired legislation. Keywords Public administration – Water law – Water Act – the Water Authoriry - Water management – Administrative procedure in water management – Measures of a general nature – Binding opinion – Approval - Statement 3
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. 310 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 742 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D.,LL.M. 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 407 kB