velikost textu

Právní úprava zdravotní péče a její financování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava zdravotní péče a její financování
Název v angličtině:
Legal framework of healthcare and its financing
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Monika Veberová
Vedoucí:
JUDr. Jana Zemanová
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
58432
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdravotnictví, reforma, financování, pojištění
Klíčová slova v angličtině:
Health Care, Reform, Financing, Insurance
Abstrakt:
ABSTRACT Problematika práv a medicíny se dotýká každého z nás, všichni jsme subjekty či objekty zdravotní péče. Narůstá tlak na hospodárné vynakládání finančních prostředků vybraných pro účely všeobecného zdravotního pojištění. Se zrychlujícím se rozvojem vědy a techniky by se měla zvyšovat odpovědnost každého z nás, a proto jsem se snažila poukázat na některé důležité otázky z hlediska probíhajících změn ve zdravotnické legislativě. Současně to je také jeden z hlavních důvodů, proč jsem si pro svou rigorózní práci zvolila téma PRÁVNÍ ÚPRAVA ZDRAVOTNÍ PÉČE A JEJÍ FINANCOVÁNÍ. Cílem mé rigorózní práce je tedy především zabývat se právními předpisy a dalšími relevantními dokumenty, které upravují zdravotní péči v ČR, a provést jejich analýzu ve světle probíhajících legislativních změn. V jednotlivých kapitolách se pak rovněž podrobněji zabývám otázkami financování zdravotní péče a finanční spoluúčasti pacientů, organizací veřejného zdravotního pojištění, účastníkům systému poskytování zdravotní péče. Pokusila jsem se provést komparativní analýzy právní úpravy zdravotní péče a zdravotních systémů členských států Evropské unie. Závěrem se zamýšlím nad nutností dokončit probíhající reformu zdravotnictví spolu s rekapitulací dosavadních reformních opatření ve světle tuzemského, ale i zahraničního vývoje.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The issue of legal framework and healthcare affect each of us; we're all elements of health care system. Health care and its financing are discussed more and more intensively. Increasing pressure on economical spending of funds selected for the purposes of the general health insurance. Acceleration of the development of science and technology should improve the responsibility of each of us. I tried to point out some important issues from the perspective of the on-going changes in the health-care legislation. It is also one of the main reasons why I chose the topic “LEGAL FRAMEWORK OF HEALTH CARE AND ITS FINANCING. The aim of thesis is especially to highlight the legal ground and other relevant documents, which provide health care in the Czech Republic, and to carry out their analysis in the light of the on-going legislative changes. In separate chapters then in more details I describe the financing of health care and financial participation of patients, public health insurance schemes and providing of health care. I tried to make a comparative analysis of the legislation on health care and health systems of the European Union members as well. In conclusion, I propose that we must insist on completing the current reform of health care in the light of the domestic and foreign developments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Veberová 775 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Monika Veberová 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Veberová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Veberová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jana Zemanová 436 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 465 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB