velikost textu

Aplikace metod mimosoudního urovnávání sporů při uplatňování spotřebitelských práv a řešení spotřebitelských sporů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace metod mimosoudního urovnávání sporů při uplatňování spotřebitelských práv a řešení spotřebitelských sporů
Název v angličtině:
The application of alternative dispute resolution methods in the exercise of conusumer rights and resolution of consumer disputes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Teplá
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
58431
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této práce, který jsem si v úvodu vytyčila, bylo podat, pokud možno, ucelený přehled o existujících možnostech uplatňování spotřebitelských práv mimosoudní cestou v zahraničí i v České republice. Práci jsem koncepčně rozčlenila do sedmi kapitol. První kapitola vymezuje základní pojmy, které v práci užívám. V další části se zabývám vývojem spotřebitelské problematiky na půdě Evropského společenství, se zaměřením na vývoj úpravy mimosoudních institutů pro řešení spotřebitelských sporů. Třetí kapitola se věnuje v obecné rovině existenci metod mimosoudního řešení sporů, které vytváří alternativu k soudnímu řízení, čtvrtá pak některým společným principům mimosoudních systémů přímo určených pro řešení spotřebitelských sporů. Dále jsem se pokusila monitorovat situaci v zahraničí (existující ADR systémy ve Švédsku, které je kolébkou mimosoudního řešení sporů a kde jsou ADR metody velmi rozšířené a oblíbené, v Rakousku, které představuje přesný opak a nakonec v sousedním Polsku a Slovensku, tedy v zemích, které prošly podobným historickým a politickým vývojem jako Česká republika). V kapitole páté popisuji stávající systémy ADR v České republice - rozhodčí řízení dle zákona 216 / 1994 Sb., zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, dále možnosti mediace – s ohledem na připravovaný zákon o mediaci v netrestních věcech, institut finančního arbitra dle zákona č. 209 / 2002 Sb., o finančním arbitrovi a mechanismus Českého telekomunikačního úřadu. Zvláštní pozornost věnuji v neposlední řadě možnostem nového projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, který byl spuštěn v dubnu roku 2008. Ty popisuji v kapitole VI. Závěrem se pak pokouším odhadnout budoucí vývoj a zmínit některé další potřeby a možnosti. Jedním z hlavních problémů, kterému jsem musela při psaní této práce čelit, byl nedostatek literatury. V obecné rovině se totiž mimosoudním metodám řešení sporů věnuje jen velmi málo domácích publikací. Bylo proto nezbytné využít zahraničních pramenů, získané poznatky zobecňovat a konfrontovat s podmínkami České republiky. Jako podklad mi rovněž posloužily materiály z legislativních prací orgánů Evropských společenství, dále články z odborných časopisů a zkušenosti zahraničních spotřebitelských organizací.
Abstract v angličtině:
Judicial protection is considered as the basic civilian right guaranteed by many of international conventions and constitutions of particular states, which is necessary in cases of endangering or breach of law. Although it is the basic safeguard, some of the infringed relationships need another technique of their solving (especially family, labour or neighbourlyrelationships). Among these ranks the consumer relationship – relations between consumers and traders. This relationship has a specific character – it is imbalanced. The consumer is economically weaker and less experienced in legal matters than the other party to the contract – the trader. Many consumers refrain from taking action in case of infringement of their right because of certain problems associated with court procedures in consumer disputes, such as high fees, long delays and cumbersome procedures; outgoings exceed the value of claim. In order to enhance the effectiveness of the enforcement of consumer rights and increase access to justice, there were set up special out-of-court procedures. These use various alternative dispute methods which are denoted as structured methods of resolving disputes other than formal court based adjudication, such as mediation, arbitration and conciliation which facilitate consumer access to justice. (Hereinafter referred to as the „ADR“- alternative dispute resolutions). The aim of the thesis is to give a survey of the possibilities of enforcing the consumer rights, in out-of-court procedures - outside the judicial trial. Chapter I defines the basic terms which are used in this survey. Chapter II deals with development of protecting consumers in the European Union, particularly with procedural ensurance of the enforcement of consumer rights. Chapter III analyses the methods used generally in out-of-court procedures and highlights some principles that are common for these as opposed to the judicial trial. Subsequently chapter IV gives an outline of existing systems used for solving of consumer disputes in abroad (in Sweden, Slovakia, Poland and Austria), and afterward in chapter V existing systems in the Czech Republic. Chapter VI takes particular attention to the new system especially set up for solving consumer disputes. The conclusion gives an attempt of an outline of possible further developments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Teplá 807 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Teplá 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Teplá 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB