velikost textu

Genderové stereotypy ve vybraných pohádkách Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genderové stereotypy ve vybraných pohádkách Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena
Název v angličtině:
Gender stereotypes in the chosen fairy tales by Božena Němcová and Karel Jaromír Erben
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Belisová
Vedoucí:
doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.
Id práce:
58303
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ve své diplomové práci se zabývám genderovými stereotypy ve vybraných pohádkách Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Jejich pohádky v sobě mají zakomponovaný genderový diskurz, na základě něhož si jedinci osvojují genderové role a stávají se významným činitelem při genderové socializaci. S použitím feministické literární analýzy jsem analyzovala pohádky autora a autorky a provedla klasifikaci postav z genderové perspektivy. Na čtyři typologicky odlišné pohádky (dvě od Němcové, dvě od Erbena) jsem se pak zaměřila důkladněji a pokusila jsem se na nich demonstrovat různá pojetí a vyobrazení femininity. Zjišťovala jsem, jaké genderové stereotypy jsou dětem předkládány, jaký materiál je jim předkládán k utváření genderové identity a přijímání genderových rolí a zda pohádky reprodukují patriarchální genderový řád. Z výsledků analýzy vyplynulo, že ačkoli se v ojedinělých případech některé postavy vymykají tradičním genderovým rolím, analyzované pohádky z větší části reprodukují genderové nerovnosti patriarchální společnosti a vyobrazují postavy genderově stereotypním způsobem.
Abstract v angličtině:
I´m engaging in gender stereotypes in selected fairy tales by Božena Němcová and Karel Jaromír Erben in my dissertation. There is a gender discourse incorporated in their fairy tales, which serves as the basis for assumption of gender roles and fairy tales are becoming significant factor by gender socialization. Using feminist literary analysis I analyzed chosen fairy tales by author and authoress and classified characters from the gender perspective. I was focusing more thoroughly on four typologicaly different fairy tales (two by Němcová, two by Erben) and I was trying to demonstrate different conception and representation of femininity in them. I was investigating, which gender stereotypes are submitted to children, what kind of material is in that way submitted them to construct their gender identity and to accept gender role and whether fairy tales reproduce patriarchal gender order. Although in sporadic cases some characters exceed conventional gender roles, issues which resulted from my analysis showed, that fairy tales mostly reproduce gender inequality of patriarchal society and represent characters in gender stereotyped way.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Belisová 909 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Belisová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Belisová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Matonoha, Ph.D. 182 kB