velikost textu

Strategie řízení lidských zdrojů a vzdělávání z krajského měřítka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie řízení lidských zdrojů a vzdělávání z krajského měřítka
Název v angličtině:
Strategy for human resources and training from the regional scale
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Sadílková
Oponenti:
doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
RNDr. Robert Gamba
Id práce:
58263
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANDR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená rigorózní práce Je zaměřena na problematiku strategie a rozvoje lidských zdrojů z pohledu vyššího územního celku, tj. kraje. Vychází z teoretických konceptů rozvoje lidských zdrojů, které jsou v odborné literatuře převážně soustředěny na podnikové prostředí. Pohled na řízení lidských zdrojů z hlediska správního celku musela autorka opřít o nejrůznější ekonomické teorie, mezi které patří teorie strategického přizpůsobení, teorie zájmových skupin a politické teorie a teorie procesů změny. Vytvoření konstruktu strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů představuje v práci základnu pro analýzy politiky řízení lidských zdrojů. Vzdělávání představuje důležitý faktor rozvoje státu, regionu, podniků a organizací. Z hlediska rozvoje Libereckého kraje je nutno aplikovat vznikající Národní soustavu kvalifikací, tendence na trhu i specifIka ," poskytovatelů školního vzdělávání a dalšího vzdělávání. Z tohoto hlediska se rigorózní práce zaměřuje na analýzu výsledků evropských grantových programů, resp. Operačních programů Rozvoje lidských zdrojů v letech 2004 - 2006. Výsledky analýz ukazují, že Liberecký kraj disponuje rozvinutou sítí škol a dalších institucí vzdělávání dospělých. Na evropské programy navazují také dlouhodobé záměry kraje v rozvoji všech článků vzdělávací soustavy a budování integračních vazeb se systémem vzdělávání dospělých ve veřejném i soukromém sektoru.
Abstract v angličtině:
The submitted doctorate thesis is focused on the problematic of strategy and human resources development from the perspective of a superior administrative district. The thesis base comes from theoretical concepts of human resources development, which are mostly focused on a business environment. The position of the author on human resources management had to ground on various economic theories, such as the theory of strategie adjustment, theory of affinity groups and politics, and the theory of change processes. Creation of a construct of strategy management and human resources development comprises the base for analysis of human resources management policy. Education represents an important factor in growth of state, reglOns, enterprises and organizations. National system of qualification is necessary to apply to Liberec region, as well as the market tendency and specifi~ation of school education and additional providers. The thesis concentrates on analysis of results of European grant programs, specifically on Operation Programs of Human Resources development in years 2004 to 2006. The analysis outcomes indicate that Liberec region disposes of advanced school network as well as adults' education institutions. Long-term region plans on development of the complete education system follow-up the European programs. The progression of integrated bonds in the system of adults' education both in private and public sectors connects to European plans as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Sadílková 4.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Sadílková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Sadílková 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Milan Beneš, Dr. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Robert Gamba 119 kB