velikost textu

Socioekonomická situace mladé rodiny v současnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Socioekonomická situace mladé rodiny v současnosti
Název v angličtině:
Socioeconomic situation of the young family on the present
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Košťálová
Vedoucí:
MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Světluše Kotrčová
Anna Hubertová
Id práce:
58119
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Porodní asistentka (PORASIST)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Veronika Košťálová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Socioekonomická situace mladé rodiny v současnosti Vedoucí práce: MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. Počet stran: 69 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: Rodina, socioekonomická situace, rodinná politika, rodičovství, Česká republika Bakalářská práce pojednává o situaci mladé rodiny v dnešní době. Zaměřuje se na přístup mladých párů k rodičovství, na jejich představu o rodině a rodinném zázemí. Rozebírá působení faktorů ovlivňujících reprodukční chování současných mladých lidí, odkládání rodičovství do pozdějšího věku a relativně nízkou porodnost v ČR. Hodnotí možnosti harmonizace rodiny a zaměstnání, uplatnění matek s malými dětmi na trhu práce. Popisuje současnou rodinnou politiku a možnosti bydlení. Empirickou část tvoří kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na postoj mladých párů k rodičovství z hlediska současné socioekonomické situace. Zkoumaný vzorek tvoří mladé páry s dětmi.
Abstract v angličtině:
Annotation The goal of bachelor´s thesis is to analyze a situation of young family on the present. It studies the approach of young pairs to parentage and their imagine of a family. It analyzes some factors which interact the family planning of young people, putting the parentage off and a relative low natality in the Czech Republic. In the thesis are judged possibilities how to harmonize the family and an employment, how are mothers with children exercised on the employment market. It describes family policy and opportunities of housing. The empiric part consists of a quantitative observation whose purpose is to find an attitude of young pairs towards family planning in the way of the present time. Physical effort was researched on young pairs with children.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Košťálová 597 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Košťálová 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Košťálová 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Světluše Kotrčová 1.14 MB
Stáhnout Posudek oponenta Anna Hubertová 948 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.83 MB