velikost textu

Prenatální péče a porod při vícečetném těhotenství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prenatální péče a porod při vícečetném těhotenství
Název v angličtině:
Antenatal care and delivery of multipath pregnancy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ivana Jonášová
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková
Bc. Hana Poláková
Id práce:
58118
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Porodní asistentka (PORASIST)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Ivana Jonášová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Prenatální péče a porod při vícečetném těhotenství Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 81 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: prenatální péče, porod, vícečetné těhotenství, mnohočetná gravidita, dvojčata, trojčata, rizika, etiologie Bakalářská práce se zabývá specifiky ve vedení prenatální péče u vícečetné gravidity. Popisuje frekvenci výskytu mnohočetné gravidity a etiologii. Charakterizuje nejvíce se vyskytující rizika pro matku i plod, která mohou během vícečetného těhotenství a porodu vzniknout. Jsou stanovena kritéria, dle kterých se rozhoduje o způsobu vedení porodu. Empirickou část tvoří kvantitativní výzkum. Zabývá se mírou informovanosti rodiček o vícečetném těhotenství. Věnuje se vzniku komplikací během těhotenství v závislosti na způsobu početí. Zjišťuje, jaké nejběžnější zdravotní komplikace matky se vyskytují a zda je kvůli nim vždy nutná hospitalizace. Zkoumá, v jakém týdnu těhotenství ženy nejčastěji rodily a jaký je nejobvyklejší způsob vedení porodu vícečetného porodu.
Abstract v angličtině:
Annotation Baccalor work is specificly dealing with leading prenatal care at multipath gravidity. It describes frequency of appearance of the multipath gravidity and etiology. It characterizes the most occuring threads for mother as well as for unborned child, which could arise during multipath gravidity. There is set of rules, in accordance with is dealing about the way, how is childbirth carry on. Empirical part is composed of quantitative research. It is dealing with a measure of awareness among mothers about multipath gravidity. It pays attention to rising of complications during pregnancy in dependence on the way of conception. It finds out, which health complications are the most common for mother and if there is necessary hospitalization because of them. It examines in which part of the pregnancy women give births with the highest frequency and what is the most often way of the birth of the multipath birth.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivana Jonášová 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivana Jonášová 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivana Jonášová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková 597 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Hana Poláková 850 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.62 MB