velikost textu

Příprava k akreditaci se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, úroveň znalostí budoucích zdravotnických pracovníků v oblasti BOZP

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava k akreditaci se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, úroveň znalostí budoucích zdravotnických pracovníků v oblasti BOZP
Název v angličtině:
The prepartion for accreditation with the intention on the safety at work and the occupational hygiene and the future medical personnel level knowladge in this section
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zuzana Nejedlá
Vedoucí:
PhDr. Václava Holubová
Oponenti:
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
MUDr. Jan Drašnar
Id práce:
58111
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Zuzana Nejedlá, DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Příprava k akreditaci se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, úroveň znalostí budoucích zdravotních pracovníků v oblasti BOZP Vedoucí práce: PhDr. Václava Holubová Počet stran:84 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: akreditace, SAK – ČR, akreditační standardy, bezpečnost a ochrana zdraví Bakalářská práce na téma „Příprava k akreditaci se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, úroveň znalostí budoucích zdravotních pracovníků v oblasti BOZP“ je prací teoreticko - výzkumnou. Ve své teoretické části popisuje akreditaci jako proces, který je nezbytný pro poskytování kvalitní péče o pacienty. Nastiňuje také, jakými změnami prochází naše nemocnice při přípravách k akreditačnímu šetření, včetně splnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Výzkumná část je zaměřena na zjištění úrovně budoucích zdravotních pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pomocí dotazníkového šetření. Tito studenti se při praktické výuce stávají součástí zdravotnického týmu a je nezbytné, aby dodržovali zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a tím chránili sebe i ostatní. Následně se tato práce věnuje konceptu nápravných opatření při školení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví.
Abstract v angličtině:
Annotation The topic of my final project is “The prepartion for accreditation with the intention on the safety at work and the occupational hygiene and the future medical personnel level knowladge in this section“. This is a theoretical and research project. In my theoretical part I have described the accreditation as a proccess, which is neccesary for quality patient care. I have focused on the changes which our hospital goes through during the preparation of the accreditaion proccess including the claims on safety at work and occupational hygiene. Research part has focused on finding the level of future medical personnel mainly in the safety at work sphere via questionnaire. These students become the part of the medical team during the practical lessons and it is necessary to keep safety work rules and in this way they safe themselves and others. Subsequently, this final project has been concentrated on the concept of the corrective measures during the safety training for students and occupational hygiene.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Nejedlá 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Nejedlá 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Nejedlá 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václava Holubová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 1.45 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Drašnar 1.46 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.8 MB