velikost textu

Dekubity a možnosti ošetřovatelské péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dekubity a možnosti ošetřovatelské péče
Název v angličtině:
Decubital ulcers and possibilities of attending care
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Petra Skipalová
Vedoucí:
Bc. Eva Prchalová
Oponenti:
Mgr. Zdena Václavíková
Miroslava Markusová
Id práce:
58110
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Petra Skipalová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Dekubity a možnosti ošetřovatelské péče Vedoucí práce: Bc. Eva Prchalová Počet stran: 81 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: Dekubitus, klasifikace dekubitů, prevence vzniku dekubitů, léčba, hojení, antidekubitní pomůcky. Bakalářská práce pojednává o problematice dekubitů a možnostech ošetřovatelské péče. V této práci popisuji způsob vzniku dekubitů, jejich nejčastější lokalizaci, klasifikaci, způsob hojení, léčbu a samozřejmě prevenci (antidekubitní pomůcky, polohování, dostatečná hygienická péče, léčba celkového zdravotního stavu,…). Pravidelné sledování dekubitů je jedním z hlavních ukazatelů kvality ošetřovatelské péče v České republice. Práce je zaměřena na zjištění různých způsobů léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s dekubity. Je zde popsáno 5 kazuistik u pacientů s různými stupni dekubitů na Klinice gerontologické a metabolické v Hradci Králové. Kazuistiky jsou získány od pacientů rozhovorem, který byl inspirován Modelem funkčního zdraví dle M. Gordonové.
Abstract v angličtině:
Annotation The Bachelor work treats of decubital problems and possibilities of attending care. In this work I describe ways of origin of decubital ulcers, the most frequent localization, classification, methods of reimbursement, treatment and of course prevention of origin (antidecubital medical tools, positioning, sufficient hygienic care, treatment of general health condition,…). By one of main indicators of quality in attending care in the Czech Republic is the regular monitoring of decubital ulcers. The work is specialized on the location of various methods of treatment and attending care in the sort of patients with decubital ulcers. There is described five casuistries in the sort of patients with the different degrees of decubital ulcers in the Clinic of Gerontology and Metabolism in Hradec Králové. The casuistries are obtained from the patients by the interview, which was inspired with The model of functional health according to M. Gordon.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Skipalová 3.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Skipalová 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Skipalová 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Eva Prchalová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdena Václavíková 1 MB
Stáhnout Posudek oponenta Miroslava Markusová 542 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.49 MB