velikost textu

The Notion of YHVH in the Thought of Martin Buber

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Notion of YHVH in the Thought of Martin Buber
Název v češtině:
Pojetí YHVH v myšlení Martina Bubera
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. BcA. Pavel Šuba
Vedoucí:
Doc. Pavel Hošek, Th.D.
Oponent:
Prof. ThDr. Milan Balabán
Id práce:
58106
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra religionistiky (27-R)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Tato práce pojednává o Buberově pojetí YHVH. Podle Bubera je bezprostřední dialogický vztah s YHVHem nejlépe ilustrován proroky v protikladu s oficiálním kultem a knězi, kteří by dali přednost pohodlnému a neměnnému Bohu. Buber je originální a na text zaměřený biblický vykladač. Autor se domnívá, že Buber je někdy příliš selektivní ve způsobu, jak používá prameny v dokládání svých názorů, což může vést k utvoření poněkud subjektiního obrazu dějinného judaismu, křesťanství a chasidismu. Buberovo JáTy a dialogická filozofie mohou být chápány jako reakce vůči vědeckému světonázoru na začátku 20tého stol. S tím je spojen jeho záměrný proti:systematický postup, který se ozývá v proti-institučním, proti-legalististickém postupu v jeho biblické teologii, a posléze je aplikován v oborech jako je vzdělávání a psychoterapie. Nicméně ačkoli Buber se prezentuje jako anti:systematický, autor má názor, že znalost hlavních spisů Bubera a intelektuálních problémů Buberova období umožňují identifikovat obecné pojmy, které se opakují v různých podobách Buberova myšlení. Ty vytvářejí implicitní systém myšlení neméně náročný než je tomu u Buberových současníků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis concerns Buber s concept of YHVH. According to Buber, immediate, dialogical relation with YHVH is best exemplified by the prophets in contrast to the offical cult. Buber is an original and text:orientated Biblical interpreter. The author of this thesis is of the impression that Buber is perhaps too selective in his use of source material in his argumentation. This selectivity can lead to the formation of a somewhat subjective picture of historic Judaism, Christianity and Hasidism. Buber’s I-Thou and dialogical philosophy can be seen as a reaction to the scientific world-view at the beginning of the 20th century. Connected with this is his intended anti-systematic approach, echoed in the anti:institutionalism and anti-legalism of his Biblical theology. Buber also applied it to fields such as education and psychotherapy. Nevertheless, although Buber presents himself as an anti:systematic thinker, the author finds that knowledge of Buber’s major works and intellectual problems current in Buber’s time reveal broad concepts that repeat themselves in various lines of his thought. These form an implicit system of thought no less demanding than those of his intellectual peers. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. BcA. Pavel Šuba 857 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. BcA. Pavel Šuba 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. BcA. Pavel Šuba 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Pavel Hošek, Th.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. ThDr. Milan Balabán 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 68 kB