velikost textu

Člověk s postižením sluchu v roli pacienta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Člověk s postižením sluchu v roli pacienta
Název v angličtině:
A person with hearing impairment in the role of a patient
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Dana Pisingerová
Vedoucí:
Mgr. Věra Strnadová
Oponenti:
MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.
Stanislava Herdová
Id práce:
58104
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Dana Pisingerová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Člověk s postižením sluchu v roli pacienta Vedoucí práce: Mgr. Věra Strnadová Počet stran: 100 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: postižení sluchu, typy a stupně postižení sluchu, komunikační prostředky sluchově postižených lidí, péče o sluchově postiženého člověka v nemocnici, Soubor opatření při hospitalizaci sluchově postiženého člověka Teoretická část bakalářské práce seznamuje se základními pojmy vztahujícími se ke sluchově rovnovážnému ústrojí, charakterizuje diagnostiku sluchu, popisuje typy a stupně sluchových vad, objasňuje komunikační prostředky sluchově postižených, představuje kompenzační pomůcky pro sluchově postižené, přibližuje osobnost sluchově postižených lidí a nastiňuje péči o takového člověka v nemocnici. Empirická část, je založena na dotazníkovém šetření mezi sluchově postižené osoby starší 18- ti let je zaměřen na zmapování typu a stupně postižení sluchu, na komunikační formy v běžném životě, u praktického lékaře a v nemocnici; zda rozumí písemnému sdělení nebo potřebuje tlumočníka, jaké jsou jeho zkušenosti s pobytem v nemocnici. Dotazník pro zdravotnický personál se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zjišťuje jaké jsou zkušenosti těchto respondentů s ošetřováním sluchově postižených pacientů, jestli ví o možnosti tlumočnických služeb u těchto pacientů, jak vnímají komunikaci se sluchově postiženými pacienty, zda vítají nové informace o této problematice. V závěru této bakalářské práce je srovnání subjektivního vnímání sluchově postiženého člověka a zdravotnického personálu v oblasti komunikace, sdělování informací, podmínek pro hospitalizaci sluchově postiženého člověka, přístupu ošetřujícího personálu k těmto lidem. Součástí výsledků z dotazníkového šetření je vypracovaný „Soubor opatření při hospitalizaci sluchově postiženého člověka“ určený pro zdravotnický personál.
Abstract v angličtině:
Annotation Title: A person with hearing impairment as a patient The theoretical part of the bachelor thesis introduces basic notions related to the acousticequilibrium apparatus, characterizes hearing diagnostics, describes types and levels of hearing impediments, explains communication means of people with hearing impairments, presents assistive devices for them, elucidates personality of these people and outlines care of patients with hearing impairment in hospitals. The empirical part is based on a questionnaire investigation among hearing impaired persons of age over 18 years old. It is aimed at mapping of type and level of their hearing loss, communication means used in daily life, at the general practitioner and in hospitals. The questionnaire examines if the people with hearing impairments understand written messages or need an interpreter and what experience they have with hospital stays. The questionnaire for medical workers with high school education or university degree traces their experience with nursing of hearing disabled, if they are aware of interpreting service possibilities for these patients, how they perceive communication with people with hearing impairments, and if the nurses welcome new information on this area. The thesis concludes with a comparison of subjective perception of the hearing disabled and nurses in the field of communication, information transfer, conditions for hospitalization of patients with hearing disabilities and approach of the attending personnel. A “File of measures on people with hearing disability hospitalization” aimed at medical workers has been elaborated as a part of the questionnaire outcomes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dana Pisingerová 688 kB
Stáhnout Příloha k práci Dana Pisingerová 67 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dana Pisingerová 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dana Pisingerová 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Strnadová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jakub Dršata, Ph.D. 1.75 MB
Stáhnout Posudek oponenta Stanislava Herdová 1.35 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.56 MB