velikost textu

Pomoc víry v nemoci a uzdravování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pomoc víry v nemoci a uzdravování
Název v angličtině:
Help of the faith in the illness and recovering
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jakub Adámek
Vedoucí:
Mgr. Michaela Votroubková
Oponenti:
MUDr. Marie Svatošová
PhDr. Marie Rybářová
Id práce:
58090
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Jakub Adámek Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Pomoc víry v nemoci a uzdravování Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková Počet stran: 72 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: víra, náboženství, nemoc, zdraví, uzdravování, alternativní medicína Bakalářská práce pojednává o vlivu víry na nemoc a uzdarvování. Snaží se rozebrat pojmy víra, nemoc a zdraví a vysvětlit názor lidí na tyto pojmy. Také se pokouší ukázat jak se měnilo smýšlení lidí o těchto pojmech v dějinách a přechod od společnosti s medicínou plnou magie až podnešní akademickou medicínu. Na závěr ve zkratce rozebírá alternativní medicínu jako formu léčby vírou. Druhou část práce tvoří kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření, který se snaží zjistit jak lidé hodnotí a vidí svou vlastní víru. Dotazy jsou zaměřeny na vlastní zdraví, nemocnost a na to co si respondenti myslí o alternativní medicíně. Výzkum je z části postaven na zjištění rozdílu mezi dvěma generacemi a zároveň mezi osobami nemocnými a zdravými. Zkoumaný vzorek tvoří studenti všeobecného lékařství LF HK a pacienti na onkologické klinice FN HK.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Author: Jakub Adámek Institution: Institute of social medicine, Medical faculty of Charles university in Hradec Králové Department of nursing Title: Help of the in the illness and recovering Supervisor: Mgr. Michaela Votroubková Number of pages: 72 Number of apendices: 1 Year of counsel: 2008 Keynotes: faith, religion, illness, health, recovering, alternative medicine The bachelor´s thesis deal with influence of faith on illness and cure. It tries to analyse concepts faith, illness and health and to resolve opinion of people to these concepts. It also tries to show how was mentality of people about these concepts changing during history and crossing from medicine full of magic to todays academic medicine. At the end in shortcut it analyses alternative medicine as a form of cure via faith. Second part consist of quantitative research by way of questionare investigation, which tries to find out how people value an see their own faith. Also researches their opinion on their own health, morbidity a what do they think about alternative medicine. Research stands partialy on finding out diference between two generations and simultaneously between persons which are ill and healthy. Researched sample consist of the students of general medicine on LF HK and patients at the clinic of oncology of the Faculty hospital of Hradec Králové.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakub Adámek 348 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jakub Adámek 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jakub Adámek 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Votroubková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Marie Svatošová 1.58 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Rybářová 896 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.48 MB