velikost textu

Kvalita zdravotní péče u pacientů po totální endoprotéže kyčelního kloubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita zdravotní péče u pacientů po totální endoprotéže kyčelního kloubu
Název v angličtině:
The quality of healthcare in patients with complete endo-prothesis of hip joint
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martina Jedličková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Bc. Magdalena Kreminová
Id práce:
58085
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Martina JEDLIČKOVÁ Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita zdravotní péče u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří MAREŠ, CSc. Počet stran: 84 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: kvalita zdravotní péče, totální endoprotéza, kyčelní kloub Bakalářská práce pojednává o kvalitě zdravotní péče u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Zahrnuje teoretickou a empirickou část. Teoretická část se skládá ze dvou částí: první část se týká kvality zdravotní péče, druhá se věnuje problematice totálních endoprotéz. Empirická část práce je založena na dotazníkovém šetření, které bylo provedeno u vybraného vzorku pacientů na rehabilitačním oddělení v Krajské nemocnici v Pardubicích. Zkoumány byly tři oblasti: stav informovanosti, spokojenost s jednáním a chováním zdravotnického personálu a vnímání bolesti pacientem a zájem zdravotnického personálu o bolest pacienta.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor skript approaches the duality of healthcare in patiens with komplete endo- prothesis of hip point. The skript is dividend into theoretical and empirical part. Theoretical part is build from two parts. First part concerns the duality of healthcare and sekond part is dedicated to probléme of. Komplete endo-prothesis of hip point. Empirical part is based on questionnaire investigation. The investigation was applied in selected patiens group from rehabilitation department in Regional hospitál Pardubice. Three areas were investigated . condition of information, satisfactory with performance and behavior of healthcare personnel and perceptive of pain and interest of healthcare personnel in patient’s ache.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Jedličková 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Jedličková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Jedličková 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. 761 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Magdalena Kreminová 1.56 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.86 MB