velikost textu

Kvalita života pečujících o osoby se syndromem demence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života pečujících o osoby se syndromem demence
Název v angličtině:
The Quality of Life of Carers of People with the Dementia Syndrom
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Marta Soukupová
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponenti:
Bc. Karel Šauer
PhDr. Michaela Schneiderová
Id práce:
58048
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Marta Soukupová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života pečujících o osoby se syndromem demence Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 95 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: kvalita života, pečující, syndrom demence, Alzheimerova choroba, vaskulární demence, sociální služby, zdravotní služby, zaměstnání, kultura, informovanost Bakalářská práce pojednává o kvalitě života pečujících o osoby se syndromem demence. Teoretická část se zabývá popisem syndromu demence, osobou pečujícího, riziky péče a teorií kvality života se zaměřením na pečující. Těžiště práce tvoří výzkum založený na kvalitativní analýze polostrukturovaných rozhovorů. Zkoumaný vzorek tvoří deset pečujících různého věku, pohlaví i místa bydliště. Praktická část je zaměřena na problematiku postoje pečujícího k nemocnému, problematiku kulturního života pečujících. Dále na možnost pečujících docházet do zaměstnání a na to, jaká je informovanost o zdravotně-sociálních službách a jaká je dostupnost těchto služeb. Součástí práce jsou doslovně přepsané rozhovory s jednotlivými respondenty. Závěrem práce vyplývá, že pečující jsou z péče vyčerpaní, že nemají možnost docházet do zaměstnání a mají málo informací o sociálních a především zdravotních službách.
Abstract v angličtině:
Annotation The Bachelor thesis discusses the quality of life of carers of people with the Dementia Syndrom. The theoretical part deals with the description of the Dementia Syndrom, the personality of the carer, risks of the care and the theory of the life quality focussed on the carer. The focus of the thesis is a research based on the quality analysis of the semistructured interviews. Ten carers of different age, sex and domicile performed as the examined sample. The practical part is focussed on the attitude of a carer to the patient and on the problematics of the cultural life of the carers. Further, on the possibility of attending a job for carers and what knowledge about the health-social services do the carers have. And at last on the answer how are these services accesible. The verbatim transcriptions of the interviews with the particular respondents are included. The conclusion is that the carers are exhausted due to the care, that they cannot attend their job and have shortage of the information about the social and especially the health services.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marta Soukupová 499 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marta Soukupová 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marta Soukupová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Karel Šauer 626 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Schneiderová 1.07 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.5 MB