velikost textu

Vývoj středověké sakrální architektury v severních Čechách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj středověké sakrální architektury v severních Čechách
Název v angličtině:
The development of medieval sacral architecture in northern Bohemia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Kursová
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Tomáš Durdík, Dr. DrSc.
Id práce:
57911
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra kulturologie (21-KTK)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
15. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Studium středověkých kostelů jsem opřela o tři časově a spádově odlišná území. Nejstarší území představuje část sondy od Roudnice k Úštěku s orientací na labskou nížinu s blízkými centry Mělníkem, Roudnicí a Litoměřicemi. Od jihozápadní hranice okresu Česká Lípa se mění jak charakter krajiny, tak doba osídlení i orientace. Severozápadněji položené území sondy kolonizoval sklonek 13. století a celá první polovina století čtrnáctého. Území se obrací jednak k Polabí na Litoměřicko a Mělnicko, jednak do Pojizeří na Mladoboleslavsko. Osídlené území končí pod Lužickými horami a Ještědským hřebenem. Ten spolu s Jizerskými horami odděluje třetí území kolem Frýdlantu, osídlované asi od poloviny 13. století. Frýdlantsko se vždy orientovalo na Žitavsko a na severozápadní Slezsko. Při studiu uvedených oblastí, severozápadního Slezska, které vymezuJ1 jeleniogorskym, legnickym a walbrzyskym vojvodstvím, a Žitavska, dnes jihovýchodního území spolkové země Sasko, ohraničeného na západní straně Sprévou, vycházím pouze z dostupné literatury, která v příslušných územních celcích sakrální stavby třídí do dispozičních typů. Podrobné studium literatury o jednotlivých sakrálních stavbách v dané oblasti, jejich komparace, následné vyhodnocení a zařazení do typových tříd přesahuje rámec předkládané práce. Vysloveným požadavkům však odpovídá pouze několik ucelených prací. Pro oblast severozápadního Slezska to jsou především studie Z. Swiechowského (1955) a T. Kozaczewského (1994a; 1994b; 1994c; 1995), zatímco Žitavsku se věnuje studie H. Magiriuse (1994). Pro zodpovězení položené otázky nejsou ovšem uvedené studie zcela ideální. Především se, na rozdíl od studovaného vzorku v Čechách, věnují pouze pozdně románské a raně gotické architektuře.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Kursová 5.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Kursová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Kursová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Tomáš Durdík, Dr. DrSc. 54 kB