velikost textu

Život s vodícím psem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život s vodícím psem
Název v angličtině:
Life with guide-dog
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Bártová, DiS.
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Dagmar Hejcmanová, CSc.
Mgr. Marek Šimůnek
Id práce:
57883
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lucie Bártová, DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Život s vodicím psem. Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 83 Počet příloh: 11 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: zrakové postižení, zrakově postižení, canisterapie, zooterapie, vodicí pes Bakalářská práce pojednává o zrakově postižených lidech, vodicích psech a o přínosu vodicího psa zrakově postiženému. Poukazuje na výskyt obtíží zrakově postižených lidí v běžném životě, na nedostatečnou legislativu v problematice psů pomocníků a také na negativní zkušenosti zrakově postižených se zdravotnickým personálem. Důraz je kladen na porovnání života s vodicím psem a života zrakově postiženého bez vodicího psa. Těžiště práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření přínosu vodicího psa zrakově postiženému, zkušeností a problémů zrakově postiženého, který vlastní vodicího psa, názorů, zkušeností a problémů zrakově postiženého bez vodicího psa. Zkoumaný vzorek tvoří celkem čtyřicet zrakově postižených lidí, různého věku a stupně zrakového postižení, z toho je dvacet respondentů s vodicím psem a dvacet respondentů bez vodicího psa z různých částí ČR.
Abstract v angličtině:
Annotation Thesis discusses about blind people, guide-dogs and their benefits. Thesis describes the troubles of blind in daily life, insufficient guide-dog’s legislation and also negative experiences of blind with hospital staff. Comparison of life with or without the guide-dog is stressed on. Thesis is based on quantitative analysis of guide-dog’s benefits to blind, experiences and troubles of blind with guide-dog and also experiences and opinions of blind without guide- dog. 40 blind people with different age and different kind of blindness took a part on analysis. Half of respondents own guide-dog and second half don’t.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Bártová, DiS. 2.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Bártová, DiS. 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Bártová, DiS. 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Dagmar Hejcmanová, CSc. 841 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Šimůnek 1.57 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.66 MB